Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 352-3/2017-DI/7 Ob-3512/17, Stran 2829
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) in 22. člena v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15)
javno zbiranje ponudb 
za nakup nepremičnin v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranje ponudb (prodajalca): Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje in izhodiščne cene
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vabi k javnemu zbiranju ponudb, katerega predmet je prodaja sedmih nepremičninskih sklopov v lasti prodajalca, razvidnih iz spodnje tabele, ki vključuje tudi njihove izhodiščne cene, določene v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
ZAP. 
ŠT.
NAZIV 
NEPREMIČNINSKEGA SKLOPA
POVRŠINA 
v m2
LOKACIJA
IZHODIŠČNA 
CENA V €
1.
SAMSKA SOBA – LJUBLJANA
9,00 m2
Zakotnikova ulica 1, 1000 Ljubljana
9.737,00
2.
POSLOVNI PROSTORI – SEŽANA 
88,46 m2
Partizanska cesta 18, 6210 Sežana
27.677,00
3.
POSLOVNI OBJEKT – CERKNICA 
(z opremo)
602,10 m2
Partizanska cesta 2a, 1380 Cerknica
316.897,27
4.
KLETNI PROSTOR – IDRIJA
3,73 m2
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija
749,00
5.
POSLOVNI PROSTOR – GROSUPLJE
27,01 m2
Kolodvorska cesta 4, 1290 Grosuplje
20.964,00
6.
POČITNIŠKI OBJEKT ČERVAR – APARTMA, št. 42219
(z opremo)
28,62 m2
Park Maestral 2, 52449 Červar – Porat, Hrvaška
48.218,00
7.
POČITNIŠKI OBJEKT ČERVAR – APARTMA, št. 42126
(z opremo)
30,36 m2
Park Maestral 3, 52449 Červar – Porat, Hrvaška
51.149,00
Nepremičninski sklopi se prodajajo posamično. Ponudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino za enega ali več nepremičninskih sklopov.
3. Drugi pogoji prodaje in sklepanje prodajne pogodbe
Nepremičninski sklopi se prodajajo v celoti po sistemu »videno-kupljeno«.
Posamezni nepremičninski sklop bo prodan najugodnejšemu ponudniku. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, vključno s položitvijo varščine. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene. Ponudbo, ki ima vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, se lahko dopolni do odpiranja ponudb.
Zaradi omejitev, ki izhajajo iz Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo.
Če bo več ponudnikov za isti nepremičninski sklop podalo najugodnejšo ponudbo v enaki višini, se te ponudnike pozove k oddaji nove ponudbe. Postopek z oddajo novih ponudb se izvede v roku zavezanosti za že dane ponudbe, drugače javno zbiranje ponudb v tem delu ni uspešno.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva nepremičnin bremenijo kupca. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva (npr. notarske stroške, stroške zemljiškoknjižnega vpisa itd.).
Kupnina se plača v roku 15 dni od izdaje računa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije.
Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku ne plača celotne kupnine, je pogodba razvezana po samem zakonu in prodajalec lahko zadrži njegovo varščino, razen če prodajalec po preteku roka nemudoma obvesti kupca, da zahteva izpolnitev obveznosti plačila celotne kupnine.
Če prodajalec v skladu s predhodnim odstavkom zahteva izpolnitev obveznosti plačila celotne kupnine po preteku roka, pa je kupec ne izpolni niti v primernem dodatnem roku, lahko prodajalec s pisno izjavo odstopi od pogodbe in zadrži položeno varščino, razen če bo neizpolnjen ostal le neznaten del kupnine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Vse do sklenitve pogodbe lahko pooblaščena oseba prodajalca s soglasjem predstojnika postopek kadarkoli ustavi. V tem primeru se ponudnikom povrnejo stroški v položene varščine.
Pogodba se z najugodnejšim ponudnikom sklene v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja ponudb niso izbrani, se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja prispelih ponudb.
Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku ne sklene pogodbe, prodajalec zadrži njegovo varščino.
Prodajalec kupcu izroči ustrezno overjeno zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izroči prodan nepremičninski sklop v posest po prejemu celotne kupnine in plačilu vseh stroškov, v zvezi s prodajo in prenosom lastništva nepremičnine, katere je zavezan plačati kupec.
V skladu s hrvaškimi predpisi morajo biti v listinah, ki so podlaga za vknjižbo v zemljiško knjigo, vse stranke postopka označene z OIB (''osobni identifikacijski broj''). V ta namen mora bodoči kupec nepremičnine na Hrvaškem pravočasno poskrbeti za dodelitev OIB s strani pristojnega hrvaškega organa.
4. Pogoji za udeležbo in vsebina ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 5 % od izhodiščne cene nepremičninskega sklopa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic SI00 1000, z navedbo »varščina za »naziv nepremičnine««.
Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1);
– izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (Obrazec 2);
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev (Obrazec 3);
– potrdilo o plačani varščini v višini 5 % od izhodiščne cene;
– če podpisnik zgoraj navedenih obrazcev ni oseba, katerega pravica zastopanja ponudnika v predmetnem postopku je razvidna iz javno dostopnih registrov, tudi pooblastilo za zastopanje ponudnika v predmetnem postopku.
5. Prevzem dokumentacije javnega zbiranja ponudb s prilogami
Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi zgoraj navedeno dokumentacijo do izteka roka za oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna (soba 51 v pritličju) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
6. Postopek in rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, do 12. 12. 2017 do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, glavna pisarna, pritličje, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov prodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin ZZZS 2017«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 2017, ob 11. uri, na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 406 (mansarda).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb prodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, katerih pravica zastopanja ponudnika je razvidna iz javno dostopnih registrov.
8. Ogled prostorov in kontaktne osebe: ogledi in pridobitev vseh natančnih podatkov o posameznih nepremičninskih sklopih, ki so predmet objave, je možen le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi prodajalca za posamezni sklop. Kontaktne osebe za ogled so navedene v prilogi.
9. Veljavnost ponudb: ponudba mora ponudnika zavezovati najmanj do vključno 1. 3. 2018.
10. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s prodajo nepremičnin daje: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si (in v vednost vojko.breznik@zzzs.si).
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Priloga: Kontaktne osebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za ogled nepremičnin