Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3114. Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 9065.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 14. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Javni vrtci Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: zavodi), ki so bili ustanovljeni z Odlokom o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97, 18/98 – popr., 101/07, 98/08, 54/10, 53/12, 99/12 in 43/14) za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje so:
– Vrtec Anice Černejeve,
– Vrtec Tončke Čečeve in
– Vrtec Zarja.
(3) Ustanoviteljica zavodov je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), razen če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) Zavodi so vpisani v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod naslednjimi vložnimi številkami ter z matičnimi številkami in številkami vpisa v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo:
– Vrtec Anice Černejeve – vpis v sodni register pod vl. št. 10021300, matična številka 5055539000, št. vpisa v razvid 53;
– Vrtec Tončke Čečeve – vpis v sodni register pod vl. št. 10014900, matična številka 5050863000, št. vpisa v razvid 57;
– Vrtec Zarja – vpis v sodni register pod vl. št. 10009700, matična številka 5049547000, št. vpisa v razvid 54.
(5) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(6) S tem odlokom se urejajo:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– določbe o organih zavoda in notranja organizacija zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ, PEČAT IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
2. člen 
(1) Zavodi poslujejo pod naslednjimi imeni in imajo naslednje sedeže:
Vrtec Anice Černejeve:
Ime: Vrtec Anice Černejeve
Sedež: Kajuhova ulica 5, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Sonce, Kajuhova ulica 5, Celje,
– Enota vrtca Luna, Ljubljanska cesta 48, Celje,
– Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, Celje,
– Enota vrtca Bolnišnica, Oblakova ulica 5, Celje,
– Enota vrtca Hribček, Hrašovčeva ulica 1, Celje.
Vrtec Tončke Čečeve:
Ime: Vrtec Tončke Čečeve
Sedež: Mariborska cesta 43, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Gaberje, Mariborska cesta 43 a, Celje,
– Enota vrtca Hudinja, Ulica Frankolovskih žrtev 38, Celje,
– Enota vrtca Aljažev hrib, Celestinova ulica 1 a, Celje,
– Enota vrtca Center, Kocenova ulica 10, Celje,
– Enota vrtca Ljubečna, Kocbekova cesta 40 a, Ljubečna.
Vrtec Zarja:
Ime: Vrtec Zarja
Sedež: Zagajškova ulica 8, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Živ – Žav, Zagajškova ulica 8, Celje,
– Enota vrtca Čira – Čara, Škapinova ulica 6 a, Celje,
– Enota vrtca Iskrica, Pucova ulica 3, Celje,
– Enota vrtca Ringa raja, Nušičeva ulica 2 c, Celje,
– Enota vrtca Mehurček, Cesta v Lokrovec 30, Celje.
(2) Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti zavoda ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
(3) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem ustanovitelja.
3. člen 
(1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.
(2) Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda, kot sta vpisana pri registrskem sodišču.
(4) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, varovancem oziroma njihovim staršem.
(5) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne, knjigovodske in davčne dokumentacije.
(6) Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni določi ravnatelj s sklepom.
4. člen 
(1) Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
(2) Enote zavoda v pravnem prometu nimajo pooblastil.
5. člen 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pisno pooblasti druge delavce zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
(1) Zavod izvaja javno službo, ki obsega javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z veljavnimi predpisi.
(2) Zavod izvaja dejavnost za predšolske otroke do vstopa v osnovno šolo. Zavod lahko organizira dnevno varstvo otrok, tudi v vzgojno-varstvenih družinah, v soglasju z ustanoviteljem.
(3) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja.
(4) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
7. člen 
(1) Osnovna dejavnost zavodov po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– 85.100 Predšolska vzgoja.
(2) Poleg osnovne dejavnosti zavodi izvajajo tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjujejo svojo dejavnost ter po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje razrede in podrazrede:
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290 Druga oskrba z jedmi
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011 Dejavnost knjižnic
– 93.110 Obratovanje športnih objektov
– 93.190 Druge športne dejavnosti
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
(3) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
8. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA 
9. člen 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda in
– svet staršev.
(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način imenovanja določi s pravili.
10. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda,
– predlaga ustanovitelju razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali svet staršev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– predlaga ustanovitelju sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje predhodno mnenje o najetju kredita na podlagi predloga ravnatelja,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– sprejema cenik storitev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
11. člen 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja,
– petih predstavnikov delavcev zavoda in
– treh predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Mestni svet ustanovitelja v skladu s svojim statutom in poslovnikom. Vsaj en predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda mora biti ob imenovanju svetnik Mestnega sveta ustanovitelja.
(3) Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem izmed vseh delavcev zavoda, po postopku in na način kot ga določata veljavna zakonodaja in ta odlok, in sicer:
– V Vrtec Anice Černejeve:
1. iz enote Sonce en predstavnik strokovnih delavcev,
2. iz enote Luna en predstavnik strokovnih delavcev,
3. iz enote Hribček en predstavnik strokovnih delavcev,
4. iz enote Mavrica en predstavnik strokovnih delavcev ter
5. izmed administrativnih in tehničnih delavcev en predstavnik.
– V Vrtec Tončke Čečeve:
1. iz enote Gaberje dva predstavnika strokovnih delavcev,
2. iz enote Hudinja en predstavnik strokovnih delavcev,
3. iz enote Center en predstavnik strokovnih delavcev ter
4. izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
– V Vrtec Zarja:
1. iz enote Živ – Žav en predstavnik strokovnih delavcev,
2. iz enote Iskrica en predstavnik strokovnih delavcev,
3. iz enote Mehurček en predstavnik strokovnih delavcev,
4. iz enote Ringa raja en predstavnik strokovnih delavcev ter
5. izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši javno na svetu staršev izmed svojih članov.
(5) Za predsednika sveta zavoda člani sveta zavoda na konstitutivni seji sveta zavoda izvolijo enega izmed svojih članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta zavoda.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po preteku mandata sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dosedanji predsednik sveta zavoda oziroma njegov namestnik. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dne začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
12. člen 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo iz posameznih enot zavoda ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, vodi volilna komisija. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev morajo imeti pasivno volilno pravico in se predlagajo po enotah zavoda. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, imajo najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, morajo biti pisni in podpisani s strani vseh predlagateljev. Predlogu morajo biti priložena pisna soglasja vseh predlaganih kandidatov h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji najkasneje v 21 dneh po razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
(6) Glede aktivne in pasivne volilne pravice delavcev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(7) O poteku volitev se pripravi zapisnik.
13. člen 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne.
(2) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlog kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se na seji poda ustno, kandidat pa mora soglašati s kandidaturo.
(3) Volitve se opravijo na seji sveta staršev z dvigovanjem rok. Pred glasovanjem se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(4) O poteku volitev se pripravi zapisnik.
14. člen 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.
(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta zavoda o odstopu.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.
(5) Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % članov sveta staršev zavoda.
(6) Predlog za odpoklic člana sveta zavoda mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog za odpoklic mora biti podan v pisni obliki in podpisan s strani predlagateljev. Predlog za odpoklic se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog za odpoklic se uvrsti na sestanek delavcev oziroma sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj osem dni pred sestankom oziroma sejo, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne.
(7) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(8) Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina članov sveta staršev.
(9) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev oziroma staršev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(10) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(11) Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
(12) Če je član sveta zavoda odpoklican, predčasno razrešen ali mu preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član sveta zavoda, ki je bil odpoklican, razrešen ali mu je prenehal mandat.
15. člen 
(1) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Svet zavoda lahko v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom, način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda natančneje določi s poslovnikom.
16. člen 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter strokovno delovanje zavoda.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
17. člen 
(1) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest, v soglasju z ustanoviteljem in svetom zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda z institucijami iz okolja,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– skladno z zakonom ali na zahtevo ustanovitelja zagotavlja ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanja njegovih pravic, obveznosti in pristojnosti do zavoda in o drugih zadevah, o katerih mora biti ali bi želel biti ustanovitelj seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike in vodje enot zavoda,
– izvaja sklepe ustanovitelja in sklepe sveta zavoda,
– pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
– pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu zavoda,
– pripravlja predloge za spremembo pravil zavoda, če jih zavod ima,
– predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje kreditov zavoda,
– pooblaščenim osebam ustanoviteljice, na sedežu zavoda in dislociranih enotah zagotovi vpogled v dokumentacijo in prostore zavoda, s ciljem preveritve gospodarne rabe oziroma uporabe sredstev ustanovitelja in kakovosti izvajanja dejavnosti iz tega odloka,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
18. člen 
(1) Postopek in pogoje za imenovanje in razrešitev ravnatelja in imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja, ureja zakon.
(2) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa, določenega z zakonom.
19. člen 
(1) V zavodu se lahko v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
(3) Postopek in pogoje za imenovanje in razrešitev pomočnika ravnatelja, ureja zakon.
(4) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge kot izhajajo iz akta o sistemizaciji delovnih mest v zavodu ter naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
(5) Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.
20. člen 
(1) Enota zavoda ima vodjo.
(2) Za vodjo enote zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja ali svetovalnega delavca. Za vodenje enote zavoda lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
(3) Vodjo enote zavoda imenuje in razrešuje brez razpisa ravnatelj izmed delavcev enote zavoda.
(4) Vodja enote zavoda opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti zavoda in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote zavoda v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
21. člen 
(1) Strokovna organa zavoda sta:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
(2) Naloge in pristojnosti strokovnih organov zavodov določa zakon.
22. člen 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in njegovega namestnika.
(4) Pristojnosti sveta staršev določa zakon.
23. člen 
V zavodu deluje svetovalna služba, katere pristojnosti določa zakon.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
24. člen 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– plačil staršev ter
– donacij in drugih virov.
(2) Sredstva, ki jih zavodu zagotavlja ustanovitelj, določa zakon.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v zavodu, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.
(5) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu zavoda odloči v imenu ustanovitelja notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(6) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
25. člen 
(1) Premoženje s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanovitelj da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v upravljanje.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to določa zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju stvarnega premoženja občine, sklenjena med zavodom in ustanoviteljem.
(4) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
26. člen 
Zavod pod pogoji, ki jih določa zakon, ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno- izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda vzgoje in izobraževanja in podobno.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
27. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda odgovarja omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.
VII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM 
28. člen 
(1) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta ravnatelj zavoda Mestnemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta,
4. najkasneje do 1. septembra tekočega leta mora ustanovitelju posredovati v predhodno soglasje predlog Letnega delovnega načrta zavoda,
5. najkasneje v roku določenem v izhodiščih ustanovitelja za pripravo finančnega načrta mora posredovati program dela in finančni načrt,
6. po potrebi mora na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(2) Obveznosti iz 1., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.
(3) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. pred odločitvijo sveta zavoda o izbiri kandidata za ravnatelja poda obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
2. daje soglasje k sprejetemu finančnim načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
3. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
4. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
5. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
6. daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
7. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti zavoda,
8. daje soglasje o najemanju kreditov zavoda,
9. izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev ter gospodarjenjem in upravljanjem zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je vložil v delovanje zavoda,
10. v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi ter
11. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene s tem odlokom in z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 1. točke prejšnjega odstavka izvršuje komisija Mestnega sveta ustanovitelja, pristojna za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 4., 6., 7., 9. in 10. točke tretjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(6) Ustanoviteljske pravice iz 2. in 3. točke tretjega odstavka se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Ustanoviteljske pravice iz 8. točke tretjega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance.
VIII. JAVNOST DELA 
29. člen 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda, staršem ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
(4) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj za ta namen pooblasti.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
30. člen 
Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
31. člen 
(1) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, če s pravili zavoda ni določeno, da jih sprejme ravnatelj.
X. STATUSNE SPREMEMBE 
32. člen 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanovitelj.
XI. PREHODNI DOLOČBI 
33. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila zavoda s tem odlokom najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in pravili zavoda uskladiti v roku dveh mesecev od uveljavitve pravil zavoda.
(3) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(4) Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom dosedanji ravnatelj zavoda, vodje enot zavoda in svet zavoda do izteka mandata, za katere so bili imenovani.
34. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97, 18/98 – popr., 101/07, 98/08, 54/10, 53/12, 99/12 in 43/14).
(2) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis sprememb v sodni register, opravi ravnatelj.
XII. KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 0301-4/2017
Celje, dne 14. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti