Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3130. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Ivančna Gorica, stran 9091.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. redni seji dne 15. novembra 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– upravičence do brezplačnega prevoza v in iz šole oziroma zavoda,
– višino zneska povračila stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza,
– podlago za povrnitev prevoznih stroškov,
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov in
– nadzor.
2. člen 
(upravičenci) 
Otrok je upravičen do:
1. brezplačnega prevoza, če je njegovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj njegovega šolskega okoliša;
2. brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole v prvem razredu osnovne šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njegovega šolskega okoliša;
3. povračila stroškov prevoza, če obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva (matični šolski okoliš);
4. brezplačnega prevoza oziroma povračila stroškov prevoza ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole oziroma zavoda z dodatno strokovno pomočjo oziroma posebnim programom vzgoje in izobraževanja, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
5. pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v katerem se izvaja dodatna strokovna pomoč, določena z odločbo o usmeritvi, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
3. člen 
(izvajanje) 
(1) Prevoze za upravičence iz 1. in 2. točke prejšnjega člena opravlja izvajalec storitev, ki ga Občina Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: občina) izbere skladno z zakonodajo, ki ureja javna naročila. Seznam upravičencev vodi šola.
(2) Stroške prevoza ostalih upravičencev občina povrne zakonitemu zastopniku enkrat dnevno za razdaljo od dejanskega bivališča upravičenca do lokacije, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni oziroma varstveni program šole oziroma zavoda, v katerega je vpisan upravičenec, in nazaj, ob pogoju prisotnosti upravičenca v vzgojno-izobraževalnem oziroma varstvenem programu v okviru šole oziroma zavoda.
(3) Če upravičenec uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza, občina plača oziroma povrne stroške mesečne vozovnice.
(4) Stroške prevoza iz prejšnjega odstavka se lahko izjemoma povrne zakonitemu zastopniku dvakrat dnevno, če je zakonitemu zastopniku priznana pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek zaradi nege in varstva otroka.
(5) Občina Ivančna Gorica v dogovoru z zakonitim zastopnikom lahko organizira poseben prevoz, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
4. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza) 
(1) Zakoniti zastopnik upravičenca iz 3., 4. in 5. točke 2. člena najpozneje do začetka tekočega šolskega leta posreduje strokovni službi občinske uprave Občine Ivančna Gorica vlogo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza.
(2) Zakoniti zastopnik iz prejšnjega odstavka lahko poda vlogo med letom v primeru priselitve, ali drugih utemeljenih okoliščin.
(3) Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza mora vsebovati najmanj:
– podatke zakonitega zastopnika upravičenca in upravičenca (ime, priimek, stalno, začasno prebivališče …);
– transakcijski račun vlagatelja ali osebe, kateri naj se izplača znesek stroškov prevoza in druge podatke, potrebne za izvedbo izplačila;
– naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga bo upravičenec obiskoval v letu, za katerega se uveljavlja pravico;
– druge podatke, potrebne v postopku odločanja o pravici in za izvrševanja pravice.
(4) Ob uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza je zakoniti zastopnik upravičenca dolžan k vlogi priložiti ustrezna dokazila (npr. potrdilo šole oziroma zavoda o vključenosti otroka v program, odločba o usmeritvi otroka, potrdilo o brezposelnosti, potrdilo o uveljavitvi pravice do (delnega) plačila za izgubljeni dohodek …).
(5) Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in odloča občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, s katero se vlogi ugodi, se z zakonitim zastopnikom upravičenca sklene pogodbeno razmerje, praviloma za čas tekočega šolskega leta.
5. člen 
(izvedba postopka povračila stroškov) 
(1) Povračilo stroškov prevoza se skladno s pogodbo izvede mesečno, na podlagi dokumenta, izdanega s strani odgovorne osebe šole oziroma zavoda, s katerim ta potrjuje prisotnost otroka v šoli oziroma zavodu za pretekli mesec.
(2) Zakoniti zastopnik hkrati s prvim dokazilom o prisotnosti otroka iz prejšnjega odstavka občini posreduje šolski koledar tekočega šolskega leta, v katerem so predvidene morebitne organizirane ekskurzije, potovanja za več dni ali prosti dnevi v dnevih, ki so sicer šoloobvezni.
(3) V primeru, da zakoniti zastopnik v šolskem letu izvaja prevoz več upravičencev, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni oziroma varstveni program šole oziroma zavoda na istem naslovu, se zakonitemu zastopniku prizna enkratno povračilo stroškov izvajanja prevozov več upravičencev na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od doma upravičencev do vzgojno-izobraževalnega oziroma socialno-varstvenega zavoda oziroma drugega izobraževalnega zavoda in nazaj.
(4) Pri izmeri razdalje za povračilo stroškov prevoza se upošteva najkrajšo pot, ki jo določa daljinomer »najdi.si«.
(5) Zakoniti zastopniki upravičencev iz 2. člena so dolžni o vseh spremembah, ki vplivajo na pravice po tem pravilniku, najpozneje v osmih dneh obvestiti strokovno službo občinske uprave Občine Ivančna Gorica.
6. člen 
(določitev zneska povračila stroškov) 
(1) Prevoze po tem pravilniku financira občina.
(2) Povračilo stroškov prevoza po tem pravilniku se obračuna za vsak poln kilometer razdalje med bivališčem upravičenca do lokacije šole oziroma zavoda, kjer se izvaja vzgojno- izobraževalni oziroma varstveni program, v višini, določeni za prevoz na delo in iz dela, ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
7. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
(1) Nadzor nad izpolnjevanjem določil pravilnika izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v šoli oziroma zavodu preveri resničnost podatkov, posredovanih s strani izvajalcev oziroma zakonitih zastopnikov upravičencev.
(2) Če se ugotovi, da so bili posredovani podatki napačni, mora pridobitelj neupravičeno pridobljena finančna sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitvitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/05), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 007-0016/2017-1
Ivančna Gorica, dne 15. novembra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.