Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3152. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku, stran 9127.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 16. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je županja sprejela
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Predmet obravnave je Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05 in 5/17) – v nadaljevanju SDZN3. Območje Zazidalnega načrta Čardak je območje večstanovanjske gradnje, kjer je še nekaj nepozidanih stavbnih zemljišč za gradnjo večstanovanjskih objektov. Kupec in bodoči lastnik zemljišč, S-INVESTprojekt d.o.o. iz Ljubljane, želi na zemljiščih 954/33, 927/27 in 917/6, vse k.o. Črnomelj zgraditi večstanovanjski objekt, ki bi po etažnosti in oblikovanju nekoliko odstopal od določil veljavnega odloka. Poleg tega ima namen zgraditi še podzemne garaže. Gradnjo le teh odlok predvideva z uvozom z južne strani, vendar pa investitor zaradi ugodnejšega dostopa želi spremeniti uvoz v garaže, in sicer z vzhodne strani.
Ker se SDZN3 nanaša le na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave SDZN3, na podlagi 61.a člena ZPNačrt uporabi skrajšani postopek, in sicer se skrajšajo roki za pridobitev smernic in mnenj ter tudi trajanje javne razgrnitve.
Na podlagi izražene pobude ter interesa občine za razvoj večstanovanjske pozidave se lahko prične postopek za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
2. Območje SDZN3
Obravnavano območje zajema naslednja zemljišča s parc. št.: 954/33, 927/27 in 917/6, vse k.o. Črnomelj.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Investitor je predhodno pripravil študijo osončenosti kot preveritev morebitnega vpliva na okoliške objekte zaradi povišanja etažnosti. V postopku priprave SDZN3 se izdela morebitne dodatne strokovno prostorske preveritve vplivov predlaganih sprememb odloka na bivalne pogoje bližnjih objektov.
4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
Faza
Nosilec
Rok/dni
sklep o pripravi
županja
1
objava sklepa v Uradnem listu RS
Občina
7
izdelava osnutka
Občina (izdelovalec)
5
pridobivanje smernic
nosilci urejanja prostora 
15
usklajevanje smernic za načrtovanje
Občina (izdelovalec)
5
izdelava dopolnjenega osnutka
Občina (izdelovalec)
5
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec op
10
objava javnega naznanila v Uradnem listu RS
Občina
7
javna razgrnitev in javna obravnava
Občina, izdelovalec
15
zavzemanje stališč do pripomb
Občina, izdelovalec
5
potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti
Občinski svet, občina
7
priprava predloga
Občina, izdelovalec
5
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
nosilci urejanja prostora
15
usklajen predlog
Občina, izdelovalec
5
sprejem odloka na Občinskem svetu
Občinski svet
15
objava odloka v Uradnem listu RS
Občina
7
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je okvirno 4 mesece.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novo mesto – erozijsko območje;
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest;
– Krajevna skupnost Črnomelj.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave SDZN3
Stroške financiranja priprave strokovnih in drugih podlag krije investitor, stroške vodenja postopka pa se financira iz občinskega proračuna.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj.
Št. 350-10/2017
Črnomelj, dne 10. novembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.