Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3096. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, stran 8928.

  
Na podlagi tretjega odstavka 170. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/13) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet sestavlja pet članov.«.
V drugem odstavku se za besedo »vlada« doda besedilo »na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije,«
2. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet:
– sprejema svoj poslovnik,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo,
– spremlja uresničevanje programa dela in finančnega načrta,
– daje soglasje k statutu, ki ga sprejme direktor,
– predlaga razrešitev direktorja,
– predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije.«.
3. člen 
Tretji odstavek 11. člena se črta.
4. člen 
V prvem odstavku 12. člena se beseda »sveta« nadomesti z besedilom »ministra, pristojnega za elektronske komunikacije, po predhodno izvedenem javnem natečaju«.
5. člen 
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstva, pristojna za posamezna področja delovanja agencije, lahko agenciji do 31. maja tekočega leta pošljejo strateške usmeritve za pripravo programa dela in finančnega načrta za prihodnje koledarsko leto.«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Agencija osnutek programa dela in finančnega načrta za prihodnje koledarsko leto najpozneje do 31. julija tekočega leta predloži v javno obravnavo v skladu z 204. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).
(3) Direktor najpozneje do 30. septembra tekočega leta predloži svetu v sprejem predlog programa dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto.
(4) Svet do 31. oktobra tekočega leta predloži sprejeti program dela v seznanitev in finančni načrt v soglasje vladi.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
6. člen 
Ne glede na spremenjeni 22. člen sklepa agencija sprejme program dela in finančni načrt za leto 2018 v skladu s 74. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 40/17).
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-3/2017
Ljubljana, dne 23. novembra 2017
EVA 2017-3130-0041
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik