Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3108. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017, stran 9056.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 21. redni seji dne 16. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17 ter 48/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I. rebalans 2017 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.778.687,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.657.395,00
70
DAVČNI PRIHODKI
7.242.545,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.060.125,00
703 Davki na premoženje
1.052.420,00
704 Domači davki na blago in storitve
130.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.414.850,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.080.250,00
711 Takse in pristojbine
11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
161.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
22.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.140.600,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
140.000,00
73
PREJETE DONACIJE
15.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.966.292,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
527.332,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.438.960,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.222.720,23
40
TEKOČI ODHODKI
1.964.005,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
398.560,06
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.767,44
402 Izdatki za blago in storitve 
1.357.093,16
403 Plačila domačih obresti
92.585,07
409 Rezerve
55.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.355.400,72
410 Subvencije
371.626,68
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.690.676,49
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
279.047,95
413 Drugi tekoči domači transferi
1.014.049,60
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.558.296,48
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.558.296,48
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
345.017,30
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
234.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
110.517,30
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–444.033,23
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
855.636,45
55
ODPLAČILA DOLGA
855.636,45
550 Odplačila domačega dolga
855.636,45
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–299.669,68
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
144.363,55
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
444.033,23
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
299.669,68
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku se objavita na spletni strani Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17 ter 48/17) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko zadolžijo, in sicer JKP Brezovica d.o.o. v znesku 120.000,00 EUR.
Zadolžijo se lahko tudi pravne osebe javnega sektorja, v katerih ima Občina Brezovica delež, in sicer JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Glede na delež lastništva znesek zadolžitve Občine Brezovica 2017 znaša 621.000,00 EUR, in sicer:
– kratkoročna zadolžitev LPP d.o.o. pri bankah do višine 179.400,00 EUR,
– kratkoročna interna zadolžitev JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.-LPP d.o.o. do višine 27.600,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. pri bankah do višine 276.000,00 EUR ter
– kratkoročna zadolžitev SNAGA, d.o.o. pri bankah do višine 138.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36/17
Brezovica, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.