Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3161. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore, stran 9138.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 – odl. US, 80/10 – ZUPUDP, 108/10 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 18. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o predkupni pravici Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/03, 115/05, 80/12, 101/13 in 24/15 – v nadaljevanju odlok).
2. člen 
2. člen odloka se dopolni tako, da se zbriše pika v zadnjem stavku in za besedo Kompole doda besedilo: in na parc. št. 1312/1, 1308/2, 1308/4 k.o. 1082 – Teharje.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra zadeve: 478-0028/2017- 1
Štore, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.