Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Ob-3497/17, Stran 2820
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 12. člena Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (Uradni list RS, št. 15/17) Svet zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij objavlja javni razpis za
direktorja 
Kulturno-gospodarskega središča evropskih vesoljskih tehnologij
(1) Kandidat, ki se bo prijavil na javni razpis za direktorja Kulturno-gospodarskega središča evropskih vesoljskih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: zavod), mora poleg v zakonu določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije;
2. aktivno obvlada slovenski jezik;
3. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja ogrodje kvalifikacij (7. raven);
4. ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih;
5. aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;
6. ima organizacijske, vodstvene sposobnosti, sposobnost vodenja skupin in timskega dela;
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
8. zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Okvirne pristojnosti in odgovornosti ter naloge direktorja zavoda
Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja:
– organizira delo in poslovanje zavoda;
– vodi strokovno delo zavoda na področjih, za katera je zavod ustanovljen;
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in finančni načrt;
– pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu;
– pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu;
– pripravlja kadrovski načrt;
– pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda;
– pripravlja letno poročilo;
– poroča ustanoviteljema in svetu o zadevah, ki lahko vplivajo na delovanje zavoda;
– izvaja pristojnost s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– daje predloge o delovnih uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi;
– opravlja druge naloge določene za aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi.
(3) Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa na standardnem obrazcu Europass življenjepisa;
2. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za direktorja zavoda;
3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
4. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
5. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah oziroma delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu oziroma datum začetka in zaključka dela, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela;
6. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika, iz katerega mora biti razviden način in datum pridobitve znanja;
7. vizijo in strategijo delovanja zavoda za celotno mandatno obdobje z jasno opredeljenimi cilji, združenimi v strateške načrte;
8. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc;
9. kandidat mora vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja;
10. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
11. izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
12. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje zavodu pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Vizija in strategija delovanja zavoda mora biti napisana na treh do štirih A4 straneh (od 4500 do 6000 znakov brez presledkov) in mora biti sestavljena iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju zavoda in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi zavod približalo zastavljeni viziji; in
– morebitne finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
(4) Vložitev prijave
Prijave z življenjepisom in prilogami kandidati vložijo najpozneje v dvajsetih dneh od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja zavoda« na naslov: Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij, Na vasi 18, 3205 Vitanje. Prijavo je mogoče poslati tudi v elektronski obliki s podpisanimi zahtevanimi prilogami, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, na elektronski naslov: info@k-sevt.si.
Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od zaključka razpisa.
(5) Direktorja imenuje svet zavoda. K imenovanju direktorja dajeta soglasje ustanovitelja, za Republiko Slovenijo Vlada Republike Slovenije in za Občino Vitanje občinski svet. Kandidat bo imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan po ponovno izvedenem javnem razpisu.
(6) Na podlagi veljavnega akta o imenovanju sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(7) Kandidati so kazensko in materialno odgovorni za resničnost navedb v vlogi.
(8) Za morebitne dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na elektronski naslov:info@k-sevt.si.
(9) V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij