Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3139. Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Piran, stran 9101.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M  P R A V I L N I K 
o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 26. 9. 2017.
Št. 354-27/2017
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), določil Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradna objava Primorske novice, št. 11/2010), devete točke prvega odstavka 8. člena in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 26. septembra 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Piran 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za stanovanjske objekte na območju Občine Piran.
(2) Namen subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN je spodbuda občanom, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.
(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN.
(4) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, ki povzroči en prebivalec na dan.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Piran, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo.
(3) Subvencionira se nakup in vgradnja MKČN za objekte na območjih znotraj meja aglomeracij, skladnih z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadne vode v Republiki Sloveniji na območju Občine Piran,
– kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena,
– ali kjer javno kanalizacijsko omrežje ne bo izgrajeno, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
(4) V primeru neporabljenih sredstev subvencioniranja se izjemoma lahko subvencionira tudi nakup in vgradnja MKČN za objekte na območjih zunaj aglomeracij, opredeljenih z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadne vode v Republiki Sloveniji.
(5) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
(6) V vsakoletnem razpisu za subvencioniranje se lahko na podlagi sklepa župana omejijo območja subvencioniranja glede na zastavljeno strategijo komunalnega opremljanja in razpoložljiva proračunska sredstva.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
3. člen 
(splošno) 
(1) Sredstva za subvencioniranje nakupa MKČN na območju Občine Piran se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi Občinski svet Občine Piran z odlokom o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki lahko podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev in višino posamezne subvencije.
(2) V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s subvencioniranje po tem pravilniku, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se subvencioniranje občine ustrezno zniža.
4. člen 
(javni razpis, razpisna dokumentacija) 
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Piran ali drug krajevno običajen način. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
5. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
6. rok in naslov za vložitev vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev, ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navedba predmeta javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno popolna,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper odločbo,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
5. člen 
(vloga) 
(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.
(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
6. člen 
(pristojni organ) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije skladno z določili tega pravilnika,
– odpira in pregleda prejete vloge,
– ugotavlja formalno popolnost vlog,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev,
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec,
– predlaga izdajo odločb in sklepov v upravnem postopku,
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(2) Komisija odpira vloge praviloma enkrat mesečno. Komisija odpira in obravnava vse vloge, ki so prispele v času od zadnje obravnave prispelih vlog, in sicer po vrstnem redu prispetja.
(3) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni organ občinske uprave.
7. člen 
(pregled vlog in dodelitev sredstev) 
(1) Strokovna komisija pregleda vloge. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku dopolni. Če prosilec v danem roku vloge ne dopolni ali če ne zaprosi za podaljšanje roka, se vloga kot nepopolna s sklepom zavrže.
(2) Strokovna komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
(3) O dodelitvi sredstev se odloči z odločbo, zoper katero je možna pritožba. V odločbi se določi, da pravica do subvencioniranja preneha, če upravičenec v roku iz 8. člena ne podpiše pogodbe o subvencioniranju.
(4) Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
8. člen 
(pogodba) 
(1) Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN Občina Piran in upravičenec skleneta pogodbo o subvencioniranju. Pogodba se sklene po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, odločba o dodelitvi subvencije preneha veljati.
(2) Pogodba o subvencioniranju mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank,
– namen dodelitve sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija nakupa, vgradnje in delovanja MKČN,
– rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki ga določajo predpisi,
– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristojnemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev,
– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(3) V primeru iz desete alineje prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Komisija lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katero se sredstva dodeljujejo.
9. člen 
(višina subvencioniranja) 
(1) Višina subvencije znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov, višino posamezne subvencije se opredeli v javnem razpisu.
(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina subvencije do 50 odstotkov upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj.
(3) Znesek subvencioniranja se določi v javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma prebivalcev, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število stanovanjskih objektov oziroma prebivalcev, subvencionira v višjem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše število stanovanjskih objektov oziroma prebivalcev. V ta namen se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski subvencioniranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma prebivalcev, ki se priključujejo na eno MKČN.
10. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(2) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
11. člen 
(pogoji in omejitve) 
(1) Objekt, za katerega se predvideva nakup in vgradnja MKČN, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, ali potrdilo, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje.
(2) Objekt, za katerega se predvideva nakup in vgradnja MKČN, ne more biti novogradnja.
(3) MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
(4) Lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
(5) Upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN.
(6) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
(7) Prijavitelj je dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo skladno s predpisi.
(8) Prijavitelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja MKČN v predpisanih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).
(9) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni razpis prijavitelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
(10) MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
12. člen 
(nakazilo odobrenih sredstev) 
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Občino Piran zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, vključno z rezultati prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerih izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Nakazilo sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
III. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(končna določba) 
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-27/2017
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O   I L   R E G O L A M E N T O 
in materia di sovvenzioni finalizzate all’acquisto di piccoli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nel territorio del Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria del 26 settembre 2017.
N. 354-27/2017
Pirano, 26. settembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Vista la Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 sentenza della Corte Costituzionale), viste le disposizioni del Decreto sulle modalità di esercizio del servizio pubblico locale obbligatorio di rilevanza economica di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e piovane (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 11/2010), visto il punto 9, comma 1, dell'articolo 8 e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, no 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria tenutasi il giorno 26 settembre 2017 approva il seguente
R E G O L A M E N T O 
in materia di sovvenzioni finalizzate all’acquisto di piccoli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nel territorio del Comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
(Disposizioni generali) 
(1) Il presente regolamento stabilisce le finalità, i beneficiari, le condizioni e la procedura in materia di sovvenzioni finalizzate all’acquisto di piccoli impianti di depurazione o piccoli sistemi di depurazione delle acque reflue urbane (in prosieguo: piccoli depuratori) a servizio di civili abitazioni nel territorio del Comune di Pirano.
(2) Lo scopo di erogazione dei finanziamenti per l'acquisto e l'installazione dei piccoli depuratori è nel voler dare uno stimolo alle utenze affinché si garantisca il trattamento delle acque reflue provenienti da edifici residenziali nel rispetto della normativa vigente.
(3) I contributi vengono concessi ai beneficiari sotto forma di sovvenzioni per l'acquisto e l'installazione di piccoli impianti di depurazione.
(4) Per popolazione equivalente (PE) ovvero per abitanti equivalenti (AE), si sottintende la quantità di sostanze, derivate da un'utenza civile, convogliate in fognatura nell'arco temporale di un giorno.
Art. 2 
(Beneficiari) 
(1) Accedono ai contributi, erogati dal bilancio, in ragione e nei termini del presente regolamento, i soggetti privati regolarmente residenti nel Comune di Pirano che, per titolo di proprietà diretta o comproprietà detengano il possesso di abitazioni singole o condomini residenziali.
(2) Nel caso di realizzazione di un piccolo depuratore atto a servire più edifici unifamiliari o uno o più condomini, la richiesta deve essere presentata dal titolare del terreno ove insisterà il detto impianto di trattamento delle acque reflue. Gli investitori regolano i propri rapporti reciproci per contratto.
(3) Nel rispetto del Programma operativo per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nella Repubblica di Slovenia sono sovvenzionati l'acquisto e l'installazione di piccoli depuratori a servire gli edifici all'interno delle zone degli agglomerati urbani, che insistono sul territorio del Comune di Pirano e precisamente
– laddove la rete pubblica di fognature è già stata costruita e la connessione ad essa non è tecnicamente possibile o economicamente giustificata, ovvero,
– laddove la realizzazione della rete fognaria pubblica non è prevista, come preliminarmente attestato dal gestore locale del servizio pubblico di raccolta e trattamento delle acque reflue.
(4) Nel caso di fondi non utilizzati, le sovvenzioni possono essere eccezionalmente erogate per l'acquisto e l'installazione di piccoli depuratori a servizio di civili abitazioni anche nelle aree al di fuori degli agglomerati urbani individuati dal Programma operativo per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nella Repubblica di Slovenia.
(5) Il finanziamento finalizzato alla realizzazione di un determinato impianto è ammesso per un’unica volta.
(6) Il bando annuale per l’erogabilità dei contributi può tener conto dell’eventuale decisione del sindaco atta a limitare le aree del perimetro urbano comunale interessate ai finanziamenti, vista la politica programmatica in materia urbanistica e con ragione delle relative disponibilità di bilancio.
II. PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI 
Art. 3 
(Disposizioni generali) 
(1) I fondi per sovvenzionare l'acquisto dei piccoli depuratori nel Comune di Pirano sono stanziati nel bilancio comunale. Il loro importo è stabilito per ogni anno d'esercizio, a parte, dal Consiglio Comunale del Comune di Pirano con il decreto sul bilancio. Sulla base dell'ammontare delle risorse pubbliche a ciò finalizzate, sarà bandito pubblico concorso con pubblicazione di dettaglio dei requisiti d’assegnazione e l'importo della singola sovvenzione.
(2) In presenza di cofinanziamento alla realizzazione degli impianti per sommatoria di risorse pubbliche diverse, il valore massimo complessivo del finanziamento non potrà comunque eccedere il 100 % del costo d’opera. Nel caso altresì l’ipotesi più sopra osservata, per sommatoria delle risorse di finanziamento con inclusione dei contributi oggetto del presente regolamento, possa avere verosimilmente luogo, la contribuzione sarà proporzionalmente ridotta fino a pareggio dei costi d’opera ammissibili.
Art. 4 
(Bando pubblico e i documenti di gara) 
(1) Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito istituzionale del Comune di Pirano, ovvero in diversa modalità secondo la consuetudine locale. Il bando pubblico esprime:
1. la denominazione e la sede del comune;
2. il presupposto giuridico d’attivazione del concorso aperto;
3. l’oggetto di quest’ultimo;
4. i presupposti di partecipazione al bando e gli allegati richiesti;
5. l’ammontare dei fondi disponibili in ciascun esercizio di bilancio,
6. il termine e l’indirizzo per la presentazione delle domande;
7. la data di apertura delle domande;
8. il termine entro cui gli investitori saranno informati del risultato;
9. il luogo, l’orario e la persona, presso la quale i candidati potranno ottenere ulteriori informazioni e la documentazione di gara.
(2) La documentazione di gara deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché il richiedente possa presentare una domanda completa in tutte le sue parti per l'assegnazione dei contributi, incluse le eventuali condizioni che il richiedente dovrà soddisfare per poter accedere alla relativa graduatoria. Sono elementi obbligatori della documentazione di gara:
– l'indicazione dell’oggetto della gara,
– l'importo indicativo dei fondi disponibili per la procedura di gara,
– il contratto tipo,
– la definizione dei criteri di completezza della documentazione presentata,
– l'individuazione della documentazione attestante il diritto alla contribuzione presso il richiedente,
– l'indicazione dell’autorità con potere decisorio per quanto all’erogazione di contributi e quella che si esprimerà in presenza di ricorso contro il relativo provvedimento decisorio,
– la modulistica da prodursi in allegato inderogabile alla domanda di contribuzione.
Art. 5 
(Domanda di ammissione) 
(1) Gli interessati partecipano al concorso pubblico presentando una domanda di ammissione, inoltrata nei modi e termini del bando alla preposta autorità, come specificatamente ivi individuata.
(2) La domanda si dà per formalmente completa, ove contenga propriamente tutta la modulistica e i relativi allegati, come specificati nel bando pubblico.
Art. 6 
(Autorità competente) 
(1) La procedura concorsuale di cui il presente regolamento è gestita da una commissione di tre membri, nominata con delibera dal sindaco. La commissione esegue tutti i previsti passaggi ed adempimenti procedurali ed in particolare:
– redige la proposta di bando e della documentazione di gara;
– provvede alla pubblicazione del bando e della documentazione di gara in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
– apre e esamina le domande pervenute;
– stabilisce la completezza formale delle domande;
– stabilisce l'assolvimento dei requisiti per l'assegnazione dei contributi;
– determina, in base alla procedura svolta, l'importo dei fondi da assegnare al singolo beneficiario;
– propone l'emanazione di decisioni e delibere nel contesto del procedimento amministrativo;
– vigila sull'utilizzo mirato dei fondi.
(2) La commissione, di regola, procede all’apertura delle domande una volta al mese. La Commissione prende in esame tutte le domande regolarmente pervenute, nell'ordine di arrivo.
(3) Il supporto tecnico ed amministrativo alle funzioni della commissione è reso dalle preposte strutture dell’amministrazione comunale, in quanto competenti per materia.
Art. 7 
(Esame delle domande e assegnazione dei fondi) 
(1) La commissione competente esamina le domande. Se ritiene che una domanda sia incompleta, invita il richiedente a completarla entro il termine stabilito. Se il richiedente non completa la domanda entro il termine specificato o non richiede una proroga del termine, la domanda, in quanto incompleta, è rigettata a mezzo di delibera.
(2) La commissione valuta la completezza delle domande con ragione dei requisiti e dei criteri specificati nel bando pubblico, provvedendo quindi alla proposta di assegnazione ai beneficiari individuati.
(3) L’assegnazione dei contributi è disposta mediante provvedimento contro cui è possibile ricorrere. Con l’atto il beneficiario è informato che il diritto al contributo viene meno allorché egli, entro il termine di cui l’art. 8, non concluda un contratto di sovvenzione.
(4) Per tutte le questioni di procedura si applica mutatis mutandis la Legge sul procedimento amministrativo generale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 24/06 – Testo Consolidato Ufficiale, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 e 82/13).
Art. 8 
(Contratto) 
(1) Per la sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione di un piccolo impianto di depurazione, il Comune di Pirano e il beneficiario concludono un contratto di sovvenzione. Il contratto è concluso dopo che la decisione di cui all'articolo precedente diventa definitiva. Ove il beneficiario individuato non produca il contratto regolarmente sottoscritto entro il termine fissato nel bando pubblico, il provvedimento decisorio a lui favorevole perde efficacia e l’assegnazione non ha luogo.
(2) Il contratto di sovvenzione deve contenere almeno:
– l'indicazione delle parti contraenti;
– lo scopo della ripartizione dei fondi;
– l'importo dei fondi stanziati;
– l'indicazione dei documenti giustificativi che dimostrano la realizzazione dell'acquisto, dell'installazione e dell'esercizio del piccolo impianto depuratore;
– il termine per la consegna dei documenti giustificativi di cui alla precedente voce;
– l’individuazione dei rispettivi obblighi e diritti presso le parti;
– le circostanze di eventuale ripetizione dei fondi dapprima stanziati;
– una disposizione sull'obbligo in capo al beneficiario di conservare la documentazione per il periodo di funzionamento del piccolo depuratore ovvero entro i termini previsti dalla normativa;
– l'obbligo in capo al beneficiario all’esibizione della documentazione e effettuare la verifica sull'utilizzo mirato dei contributi a fronte della specifica richiesta dell’autorità competente;
– l’assenso preventivo da parte del beneficiario alla pubblicazione dei dati di rilevanza pubblica, in relazione ai contributi approvati ed erogati.
– le modalità di verifica sull’impegno mirato dei contributi.
(3) La pubblicazione dei dati base come da presente articolo, secondo comma, decimo alinea, per quanto al valore dei contributi ed agli estremi dei relativi beneficiari, è ammessa in conformità alla normativa in materia di accesso alle informazioni di carattere pubblico e per la tutela dei dati personali.
(4) Resta facoltà della commissione procedere a sopralluogo di presa visione presso il sito di realizzazione dell’impianto di depurazione oggetto di contribuzione.
Art. 9 
(Ammontare dei contributi) 
(1) L'ammontare massimo del contributo non supererà il 50 % dei costi ammissibili e sarà determinato per la singola operazione di finanziamento, con ragione del bando pubblico.
(2) Ove il finanziamento riguardi l’acquisizione e posa in opera di un depuratore a servizio di più unità abitative ovvero uno o diversi edifici residenziali, siano essi di pertinenza di un singolo o diversi proprietari in regime di condominio, il contributo assolverà fino al massimo del 50 % dei costi ammissibili quale sommatoria degli oneri sostenuti dai diversi beneficiari aventi diritto.
(3) L’ammontare dei contributi è rilevabile dal bando, in relazione all’impegno sopportante del depuratore privato a servizio di più utenze residenziali.
L’importo del contributo è rappresentato dal bando, con ragione del numero di edifici residenziali e singole utenze che scaricheranno verso l’impianto privato comune. L’entità economica del contributo sarà pertanto più significativa in presenza di un maggior numero di allacci, rispetto alla contribuzione ammessa per l’acquisizione e posa in opera di impianti di minore capacità di trattamento. In tal senso il bando dovrà prevedere soglie di contribuzione articolate secondo la capacità di trattamento delle diverse soluzione di depurazione privata individuabili.
Art. 10 
(Costi ammissibili) 
(1) I costi ammissibili comprendono i costi di acquisto e di installazione dei piccoli depuratori, di potenza fino a 50 AE, incluse le spese per montaggio e prima attivazione, con impostazione dei parametri.
(2) Fra i costi ammissibili sono annoverati soltanto i costi per i quali il beneficiario potrà dimostrare con rispettive quietanze l'acquisto dell'impianto, gli oneri per assemblaggio ed installazione, nonché quelli di prima attivazione con l'impostazione dei parametri.
Art. 11 
(Condizioni e restrizioni) 
(1) L'edificio per il quale si prevede l'acquisto e l'installazione di un piccolo depuratore deve disporre di un valido permesso di costruire, ciò vale per gli edifici residenziali costruiti dopo l'anno 1967, rispettivamente di una concessione edilizia trattandosi di edifici residenziali costruiti prima del 1967 o un di certificato dal quale risulti evidente che l'edificio residenziale, ai sensi dell'art. 197 della Legge sull'edilizia, disponga del permesso di agibilità.
(2) L'edificio residenziale per il quale si prevede l'acquisto e l'installazione di un piccolo depuratore non deve risultare una nuova costruzione.
(3) Il piccolo depuratore deve disporre di certificato o attestato di conformità del prodotto alle norme stabilite dal Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 98/15), rilasciato in conformità alle norme che disciplinano la certificazione di conformità e marcatura di prodotti per l'edilizia.
(4) L'ubicazione del piccolo impianto depuratore deve permettere il libero e inostacolato accesso e lo svuotamento dello stesso.
(5) I beneficiari devono avere la libera disponibilità sui terreni su cui è prevista l'installazione di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
(6) I beneficiari che hanno intenzione di installare un piccolo depuratore oppure realizzare un allacciamento allo stesso, a servire un numero maggiore di utenti devono allegare un accordo reciproco firmato da parte di tutti gli utenti dell'impianto depuratore, senza limiti di tempo e individuare la persona che sarà responsabile per la gestione del depuratore stesso, da allegarsi pure il contratto di servitù stipulato tra i proprietari e l'investitore.
(7) Il beneficiario è tenuto informare per iscritto l'operatore del servizio pubblico circa l'avvio del piccolo depuratore entro 15 giorni dopo l'inizio del suo funzionamento, producendo tutti i documenti necessari in conformità alla normativa.
(8) Il richiedente deve fornire all'operatore del servizio pubblico un rapporto sulle prime misurazioni eseguite entro i termini prescritti, mentre il rapporto di analisi non deve portare una data anteriore a 30 giorni, in conformità al Regolamento sulle misurazioni iniziali e monitoraggio operativo delle acque di scarico (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/14 e 98/15).
(9) L'operatore del servizio pubblico, ai fini della domanda di partecipazione al bando, è tenuto a rilasciare al richiedente l’idonea attestazione di avvenuta installazione dell’impianto, il suo corretto funzionamento e della presentazione di tutta la documentazione necessaria.
(10) Nel momento di presentazione della richiesta di erogazione dei contributi approvati, l'impianto di depurazione deve risultare installato ed in esercizio, mentre i risultati operativi della prima misurazione devono dimostrarsi conformi ai valori attesi.
Art. 12 
(Erogazione dei contributi approvati) 
Dopo il completamento degli investimenti, ma non oltre la data indicata nel contratto, i beneficiari indirizzano al Comune di Pirano una domanda di erogazione di fondi, corredata da tutti gli allegati richiesti, compresi i risultati del primo collaudo del piccolo depuratore con operazione di misurazione, da cui ne consegue che i relativi parametri sono idonei e come tali non superano la soglia di inquinamento. L’erogazione dei contributi interviene entro il termine previsto, in conformità alle norme applicabili per l'attuazione del bilancio.
III. DISPOSIZIONE FINALE 
Art. 13 
(Disposizione finale) 
Il regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-27/2017
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.