Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3148. Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, stran 9123.

  
Na podlagi 46. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji dne 18. 10. 2017 je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P 
o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji preklicuje Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24/14.
2. člen 
(razlogi preklica) 
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na podlagi posvetovalnega referenduma na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 odločil, da se postopek izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji zaradi umestitve kamnoloma Kožlivc ustavi.
3. člen 
(obvestilo nosilcev urejanja prostora) 
Občina Šmartno pri Litiji pošlje Sklep o preklicu Sklepa o pričetku postopka vsem nosilcem urejanja prostora, kot so navedeni v osnovnem sklepu ter zaključi spis postopka na temo sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji zaradi umestitve kamnoloma Kožlivc.
4. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2005-336
Šmartno pri Litiji, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.