Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3111. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 9063.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 24/96) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 21. seji 16. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 51/13) se v 43. členu doda alineja, ki se glasi:
– Krajevna skupnost Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica za območje Zahodnega vodovoda (voda iz ljubljanskega vodovodnega sistema) in Zapadnega vodovoda.
Ostalo se ne spremeni.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017
Brezovica, dne 21. novembra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.