Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Ob-3492/17, Stran 2819
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto objavlja prosto delovno mesto:
vodja lekarne 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ima pridobljen strokovni naslov magister farmacije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti program dela oziroma razvoja organizacijske enote.
Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega direktorja zavoda za mandatno dobo 4 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpis – vodja lekarne – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto