Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3136. Odlok o premembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče, stran 9098.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 12., 17. in 56. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 na predlog župana sprejel
O D L O K  O  S P R E M E M B A H 
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem aktom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99).
2. člen 
16. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Občinska uprava opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanje in urejanja pokopališč,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.«
3. člen 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se odslej glasi:
»Naloge občinske inšpekcije se izvajajo v okviru skupnega organa občinske uprave 'Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja'.«
4. člen 
18. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Naloge občinskega redarstva se izvajajo v okviru skupnega organa občinske uprave 'Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja'.
Občinsko redarstvo opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.«
5. člen 
19. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma javnih uslužbencev skupne občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.«
6. člen 
V 21., 23., 24. in 25. členu se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2017
Luče, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.