Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3097. Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, stran 8929.

  
Na podlagi osmega odstavka 45. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v soglasju z ministrico za finance naslednji
P R A V I L N I K 
o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način vpisa podatkov v register, nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, posredovanja javnih podatkov v svetovni splet ter vzdrževanja in upravljanja registra.
2. člen 
(tehnične zahteve, vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje registra) 
(1) Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu: register) se vzpostavi na način, da je zagotovljeno beleženje vsakega dostopa do osebnih podatkov tako, da je mogoče ugotoviti, kdo, kdaj in do katerih nejavnih osebnih podatkov je dostopal oziroma jih obdeloval ter za kakšen namen.
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) za namene iz Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon) skrbi za delovanje informacijskega sistema, zlasti da so osebni podatki zavarovani na način, ki omogoča, da do njih dostopajo le osebe, ki so pooblaščene za dostop do podatkov.
3. člen 
(povezovanje podatkov iz registra z drugimi registri) 
(1) AJPES dnevno zagotavlja točnost in ažurnost podatkov v registru s povezovanjem z drugimi registri in sicer:
– s Poslovnim registrom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register);
– s Centralnim registrom prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in
– z davčnim registrom.
(2) Za povezovanje s poslovnim registrom se kot enolična identifikacijska oznaka poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register, uporablja matična številka. Za povezovanje s CRP in davčnim registrom se za poslovne subjekte, ki so tuje pravne osebe in niso vpisane v poslovni register, ter dejanske lastnike uporablja davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka.
4. člen 
(vpis, sprememba in izbris podatkov v registru) 
(1) Vpis, sprememba ali izbris podatkov v registru za posamezni poslovni subjekt se izvede prek spletne aplikacije na portalu AJPES.
(2) Podatke za vpis v register za posamezni poslovni subjekt posreduje njegov zastopnik ali druga oseba, ki jo zastopnik za to pooblasti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) prek podsistema portala AJPES, ki ga uporabljajo spletne aplikacije za preverjanje pravic uporabnikov portala za uporabo posameznih storitev AJPES (v nadaljnjem besedilu: sistem e-pooblastil).
(3) Zastopnik oziroma pooblaščena oseba mora imeti za namen iz prejšnjega odstavka kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki ga evidentira v sistemu e-pooblastil.
(4) AJPES z elektronskim obvestilom obvesti poslovni subjekt o uspešno opravljenem vpisu, spremembi ali izbrisu podatkov v registru.
5. člen 
(način vpisa podatkov o dejanskih lastnikih v register) 
(1) Osebni podatki o dejanskem lastniku se na podlagi vnosa davčne številke in osebnega imena v spletno aplikacijo na portalu AJPES prenesejo iz CRP oziroma, če fizična oseba v CRP ni vpisana, iz davčnega registra.
(2) Spremembe že vpisanih osebnih podatkov o dejanskem lastniku AJPES na podlagi davčne številke samodejno pridobiva iz CRP, če je dejanski lastnik vpisan v CRP, oziroma iz davčnega registra, če dejanski lastnik ni vpisan v CRP, je pa vpisan v davčni register.
(3) Če dejanski lastnik ni vpisan v CRP niti v davčni register, se osebni podatki in spremembe osebnih podatkov o dejanskem lastniku v spletno aplikacijo na portalu AJPES vpišejo ročno. V primeru, da tak dejanski lastnik nima davčne številke, se v register vpiše druga identifikacijska oznaka za fizične osebe, ki se uporablja v rezidenčni državi dejanskega lastnika.
(4) Podatek o načinu nadzora se v spletno aplikacijo na portalu AJPES vpiše ročno.
6. člen 
(način nadzora dejanskega lastnika nad gospodarskim subjektom) 
(1) Način nadzora dejanskega lastnika nad gospodarskim subjektom se za vsakega posameznega dejanskega lastnika opredeli z določitvijo tistega načina nadzora, ki je za tega dejanskega lastnika prevladujoč.
(2) V primeru, ko je pokazatelja dejanskega lastništva možno opredeliti v obliki deleža, se določi enega izmed naslednjih načinov nadzora:
1. »poslovni delež«, če se nadzor opravlja na podlagi višine poslovnega deleža, pri čemer se opredeli višino:
– več kot 25% in ne več kot 50%,
– več kot 50% in manj kot 75%,
– 75% ali več;
2. »lastništvo delnic«, če se nadzor opravlja na podlagi višine deleža delnic, pri čemer se opredeli višino:
– najmanj 25% in ena delnica in ne več kot 50%,
– več kot 50% in manj kot 75%,
– 75% ali več;
3. »glasovalne in/ali druge pravice«, če se nadzor opravlja na podlagi višine deleža glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je dejanskemu lastniku zagotovljena udeležba pri upravljanju gospodarskega subjekta, pri čemer se opredeli višino:
– več kot 25% in ne več kot 50%,
– več kot 50% in manj kot 75%,
– 75% ali več.
(3) Če ni določen način nadzora dejanskega lastnika iz prejšnjega odstavka, se v primeru, ko dejanski lastnik nadzor opravlja na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe, o določitvi obvladujoče družbe za potrebe priprave konsolidiranega letnega poročila, kot način nadzora vpiše:
– »obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev poslovnega subjekta«.
(4) Če ni določen nobeden izmed načinov nadzora dejanskega lastnika iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, se v primeru, ko dejanski lastnik nadzor opravlja na podlagi pravic ali dejanskega prevladujočega vpliva ali nadzora, določi:
– »drug način nadzora«.
(5) Če kot način nadzora dejanskega lastnika nad gospodarskim subjektom ni izbran noben način nadzora iz prejšnjih odstavkov tega člena, se šteje, da nadzor opravlja ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in se v register vpiše:
– »poslovodstvo«.
7. člen 
(način nadzora dejanskega lastnika nad subjektom, ki nima poslovnih deležev, in nad ustanovo) 
Način nadzora dejanskega lastnika nad subjektom, ki nima poslovnih deležev, in nad ustanovo se opredeli z določitvijo ustreznega položaja dejanskega lastnika, in sicer kot:
1. »zastopnik«, če se nadzor opravlja na podlagi zakonov, ki urejajo društva, zavode, politične stranke, sindikate, verske skupnosti ali druge poslovne subjekte, v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnic ali udeležbe v kapitalu;
2. »ustanovitelj ustanove«, če se nadzor opravlja na podlagi določb zakona, ki ureja ustanove, in ima ustanovitelj na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove;
3. »skrbnik ustanove«, če se nadzor opravlja na podlagi zakona, ki ureja ustanove;
4. »zastopnik ustanove«, če se nadzor opravlja na podlagi določb zakona, ki ureja ustanove, in za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove.
8. člen 
(način nadzora dejanskega lastnika nad tujim skladom, tujo ustanovo ali podobnim pravnim subjektom tujega prava) 
Način nadzora dejanskega lastnika nad tujim skladom, tujo ustanovo ali podobnim pravnim subjektom tujega prava se opredeli z določitvijo ustreznega položaja dejanskega lastnika, in sicer kot:
1. »ustanovitelj«:
– tujega sklada,
– tuje ustanove,
– drugega podobnega pravnega subjekta tujega prava;
2. »skrbnik premoženja«:
– tujega sklada,
– tuje ustanove,
– drugega podobnega pravnega subjekta tujega prava;
3. »prejemnik koristi od premoženja«, ki se upravlja, če so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi;
4. »zaščitnik«, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi od premoženja;
5. »kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava«, če je potrebno posamezne prejemnike koristi še določiti, pri čemer se za posamezno kategorijo dodatno vpiše njen podrobnejši opis;
6. »druga fizična oseba«, ki na drugačen način posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
9. člen 
(dostop do podatkov) 
(1) Podatki o poslovnih subjektih in njihovih dejanskih lastnikih, ki so z zakonom določeni kot javni podatki, so javnosti brezplačno dostopni na portalu AJPES.
(2) AJPES omogoča iskanje javnih podatkov v registru po več kriterijih: matični številki, davčni številki, firmi ali imenu poslovnega subjekta ter državi, kjer ima poslovni subjekt sedež. Na podlagi izbranih kriterijev se uporabniku prikaže seznam poslovnih subjektov z osebnimi imeni dejanskih lastnikov. Z izborom posameznega poslovnega subjekta se prikažejo javni podatki o dejanskih lastnikih izbranega poslovnega subjekta.
(3) Podatki, ki se vodijo v registru, so javni, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih lastnikov poslovnih subjektov, ki so na portalu AJPES dostopni le pooblaščenim uporabnikom v skladu z 10. členom tega pravilnika.
(4) Prek portala AJPES je poleg zadnjega stanja javnih podatkov o dejanskih lastnikih možen vpogled tudi v vse pretekle vpise in izbrise dejanskih lastnikov izbranega poslovnega subjekta.
10. člen 
(način dostopa pooblaščenih uporabnikov do podatkov o dejanskih lastnikih) 
(1) Zavezanci iz 4. člena zakona, organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz 139. člena zakona ter državni organi, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun, imajo omogočen neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v register, pod pogoji, navedenimi v zakonu, in na način, ki omogoča ugotovitev, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in v katerem poslovnem subjektu je vpisana kot dejanski lastnik.
(2) Zastopnik upravičenca iz prejšnjega odstavka pri AJPES vloži zahtevo za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih.
(3) Zahteva za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih vsebuje naslednje podatke: matično številko upravičenca iz prvega odstavka tega člena, firmo ali ime, naslov upravičenca, osebno ime zastopnika ter navedbo pravne podlage za dostop do osebnih podatkov o dejanskih lastnikih. Vlagatelj hkrati z vložitvijo zahteve potrdi seznanitev z določbami s področja varovanja osebnih podatkov in odgovornostjo v primeru kršitve zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Po prejemu zahteve AJPES preveri, ali je vlagatelj zahteve upravičen do zaščitenega vpogleda v vse podatke v registru. V primeru pozitivne rešitve zahteve AJPES upravičenca vpiše v seznam upravičencev do vseh podatkov v registru. Za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih morajo imeti zastopnik upravičenca ali od njega pooblaščene osebe evidentirano kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in urejeno ustrezno pooblastilo v sistemu e-pooblastil.
(5) Na podlagi iskanja poslovnih subjektov po kriterijih v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena se z izborom posameznega poslovnega subjekta prikažejo javni podatki vseh dejanskih lastnikov izbranega poslovnega subjekta. Za vpogled v vse podatke o posameznem dejanskem lastniku mora uporabnik vpisati tudi namen vpogleda.
(6) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena lahko v spletni aplikaciji na portalu AJPES z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register, pridobijo podatke o tem, v katerih poslovnih subjektih se vpisana fizična oseba pojavlja kot dejanski lastnik.
(7) Zavezancem iz 4. člena zakona je dostop do podatkov omogočen po tarifi AJPES, ki določa nadomestilo za dostop do teh podatkov. Organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena zakona ter državnim organom, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun, so podatki dostopni brezplačno.
11. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-100/2017/21
Ljubljana, dne 23. novembra 2017
EVA 2017-2130-0011
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost