Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Ob-3482/17, Stran 2790
Sprememba 
Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja.
V javnem razpisu za ugodne kredite za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 4. 11. 2016, se:
– v poglavju 1. Predmet javnega razpisa spremeni točka 1. tako, da se glasi:
»Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi (v nadaljevanju javni razpis) upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju«,
– v poglavju 3. Rok in način prijave spremeni točka 1. tako, da se glasi:
»Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 4. 11. 2016 do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 30. 11. 2018«,
– v poglavju 3. Rok in način prijave spremeni drugi odstavek točke 2. Način prijave tako, da se glasi:
»Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 30. 11. 2018, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do skrajnega roka, do 12. ure«,
– v poglavju 4.2. Pogoji prijave spremeni točka 6. tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, 
– stroški obratnih sredstev in zalog, 
– stroški najema poslovnih prostorov in opreme, 
– stroški promocijskih aktivnosti, 
– stroški dela na projektu, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),
– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni«,
– v poglavju 4.2. Pogoji prijave spremeni točka 8. tako, da se glasi:
»Najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega vlagatelja je 50.000 EUR«,
– v poglavju 4.3. Finančni pogoji spremeni točka 4. tako, da se glasi:
»Kreditni pogoji:
– minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR,
– maksimalna višina bančnega kredita: 60.000 EUR,
– letna obrestna mera za kredit znaša pri banki: 
– NLB d.d.: 6M EURIBOR + 1,90 %
– Delavska hranilnica d.d.: 6M EURIBOR + 1,85 %,
– garancije za ugoden bančni kredit se po tem razpisu dodeljujejo po shemi de minimis pomoči »Garancije garancijske sheme Posavje« – št. priglasitve: M001-1338811-2016/I,
– upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob vsakokratnem prejemu evropskih ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje 3 leta po podpisu kreditne pogodbe,
– stroški kredita se določijo v skladu s pogoji banke«,
– v poglavju 4.5. Rok izdaje garancij spremeni točka 1. tako, da se glasi:
»Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 31. 12. 2018«.
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Regionalna razvojna agencija Posavje