Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Ob-3510/17, Stran 2795
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
2. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.
Razpisana sredstva po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. decembra 2017 do vključno 9. marca 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Obdobje upravičenosti je določeno v 99. členu Uredbe.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 42. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 43. členu Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis:
(1) Splošni pogoji so določeni v 100. členu Uredbe.
(2) Zaprtost finančne konstrukcije je določena v 101. členu Uredbe.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: posebni pogoji so določeni v 46. členu Uredbe.
5. Upravičeni stroški: upravičeni stroški so določeni v 44., 45., 94., 95., 96. in 98. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s 47. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem javnem razpisu:
Merila 
Maksimalno št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo
25
Medsebojno povezovanje agromelioracij in komasacij
5
Velikost agromelioracijskega območja
15
Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar agromelioracijskega območja
20
2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE
Koeficient razvitosti občine
10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj
25
SKUPAJ
100
VSTOPNI PRAG TOČK
30
Ocenitve:
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 45)
1. Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo
Navodilo: Za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljišč na komasacijskih območjih je potrebno soglasje tistih lastnikov zemljišč na komasacijskem območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na komasacijskem območju (vstopni pogoj). Maksimalno število točk (25) dobijo tiste operacije, pri katerih je stopnja soglasij višja od 90 odstotkov.
Delež soglasij: 
25 – delež soglasij je 90 % ali več
20 – delež soglasij je od 83 % do vključno 89,99 %
15 – delež soglasij je od 77 % do vključno 82,99 %
10 – delež soglasij je od 71 % do vključno 76,99 %
5 – delež soglasij je višji od 67 % do vključno 70,99 %
25
2. Medsebojno povezovanje agromelioracij in komasacij
Navodilo: Izvedba agromelioracij, ki so predmet podpore po tej operaciji, je pogojena s predhodno ali sočasno izvedbo komasacije. V kolikor upravičenec sočasno izvaja obe operaciji, je upravičen do točk v okviru tega merila.
Medsebojno povezovanje: 
5 – upravičenec uveljavlja stroške agromelioracije in komasacije
0 – upravičenec uveljavlja samo stroške agromelioracij
5
3. Velikost agromelioracijskega območja
Navodilo: Velikost agromelioracijskega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem območju. Velikost agromelioracijskega območja je enaka velikosti komasacijskega območja.
Velikost agromelioracijskega območja: 
15 – agromelioracijsko območje je večje od 300 ha
13 – agromelioracijsko območje je veliko od 250 ha do vključno 299,99 ha
10 – agromelioracijsko območje je veliko od 200 ha do vključno 249,99 ha
8 – agromelioracijsko območje je veliko od 150 ha do vključno 199,99 ha
5 – agromelioracijsko območje je veliko od 100 ha do vključno 149,99 ha
3 – agromelioracijsko območje je veliko do vključno 99,99 ha
15
4. Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar agromelioracijskega območja
Navodilo: Neugodna posestna struktura se izračuna tako, da se število parcel na posameznem agromelioracijskem območju deli s površino agromelioracijskega območja. Vstopni pogoj za dodelitev sredstev je, da je na agromelioracijskem območju posestna razdrobljenost večja od 2 parcel na hektar. Ta pogoj se nanaša na število parcel na ha pred izvedbo komasacije.
Neugodna posestna sestava: 
20 – število parcel na ha agromelioracijskega območja višje od 3
15 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,60 do vključno 3
10 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,30 do vključno 2,59
5 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2 do vključno 2,29
20
GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine 
Navodilo: Vlada Republike Slovenije določi koeficient razvitosti občin. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so razmere za razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe.
Koeficient razvitosti občine: 
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji kot 0,8 do vključno 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je večji od 1,00
10
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj 
Navodilo: Z izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih se uredijo nove poljske poti. Z izvedbo komasacij pa se na novo delijo zemljišča komasacijskega sklada. Cilj komasacije je, da vsak komasacijski udeleženec dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. S tem je omogočena hitrejša in racionalnejša obdelava kmetijskih zemljišč. S komasacijo se prav tako zmanjša število obdelovalnih kosov posameznega komasacijskega udeleženca. Z zmanjšanjem števila obdelovalnih kosov se zmanjšajo tudi spravilne razdalje, ki so razdalje od naslova kmetijskega gospodarstva do roba obdelovalnega kosa.
Za izračun se primerja dolžina spravilnih razdalj posameznega kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v operacijo, in sicer dolžina spravilnih razdalj pred izvedbo operacije se primerja z dolžino spravilnih razdalj po izvedbi operacije.
V izračun se vključijo tista kmetijska gospodarstva, ki imajo sedež kmetijskega gospodarstva znotraj agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja oddaljena manj kot 10 kilometrov.
Za izhodišče se vzame katastrsko stanje pred izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč, ki se primerja s stanjem po izvedeni komasaciji oziroma s stanjem, kot je predvideno po idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja.
Zmanjšanje spravilnih razdalj: 
25 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 20 % ali več
18 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 15 % do vključno 19,99 %
12 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 10 % do vključno 14,99 %
5 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 5 % do vključno 9,99 %
25
8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 106. členu Uredbe.
9. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 49. členu Uredbe.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
(3) Poročilo o uresničevanju obveznosti je določeno v 103. členu Uredbe. Upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu z navodili, ki se objavijo na spletni strani MKGP.
11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena v 48., 102., 104. in 105. členu Uredbe.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določeni v 108. in 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano