Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3163. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih (ZVoz-1A)
3164. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1C)
3165. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U)

MINISTRSTVA

3166. Pravilnik o delu Odbora za načrtovanje specializacij
3167. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025)
3168. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
3169. Odredba o seznamu esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini
3170. Odločba o prenehanju ustanove Sklad dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

USTAVNO SODIŠČE

3171. Odločba o ugotovitvi kršitve pravic iz prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 21. člena Ustave

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3172. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Radenska Classic – Petanjski vrelec
3173. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Radenska Petanjski vrelec
3174. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2017

OBČINE

Dobrepolje

3175. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dobrepolje

Ilirska Bistrica

3176. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
3177. Sklep o določitvi cene storitve oskrbe s pitno vodo

Kočevje

3189. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Kočevje

Kranj

3178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj
3179. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
3180. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj

Moravske Toplice

3181. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice

Rečica ob Savinji

3182. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji
3183. Odlok o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra Občine Rečica ob Savinji
3184. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

3185. Statut Občine Rogaška Slatina
3186. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
3187. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ZD12

Zagorje ob Savi

3188. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost