Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3189. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Kočevje, stran 9494.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 31. seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Kočevje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
(1) S tem aktom Občina Kočevje (odslej: javni partner) ugotavlja javni interes za izvedbo projekta izgradnje Vrtca Kočevje v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa podlage za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objekta vrtca.
(2) Ta odlok določa predvsem:
a. dejavnost, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva in območje izvajanja,
b. pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner,
c. splošne pogoje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva,
d. začetek in čas trajanja javno-zasebnega partnerstva,
e. način financiranja javno-zasebnega partnerstva,
f. način podelitve javno-zasebnega partnerstva,
g. nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva,
h. prenehanje javno-zasebnega partnerstva in
i. druge pogoje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva.
(3) Javni interes za izvedbo projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva se ugotavlja na sledečih podlagah:
a. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
b. Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
c. Statut Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15),
d. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
e. Strategija razvoja Slovenije (SRS),
f. Kurikulum za vrtce,
g. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
h. Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010 do 2030: »aktivno ravnanje z energijo«,
i. Regionalni razvojni program za obdobje 2014–2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
2. člen 
(predmet in območje) 
(1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je projektiranje, delna rušitev obstoječega objekta vrtca in povezovalnega trakta, izgradnja, vzdrževanje in upravljanje objekta vrtca.
(2) Območje izvajanja projekta se umešča na zemljišča parcel k.o. 1577 Kočevje: 1065/5, 1061/5, 1061/2 (stavba), 1061/6, 1065/6, 843/3, 843/6, 843/7, 843/8, 842/4, 842/6, 842/7, 842/9, 842/11, 844/7 839/19, 839/22, 839/39, 839/6, ki so v lasti Občine Kočevje.
3. člen 
(stavbna pravica) 
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel na zasebnega partnerja stavbno pravico v obsegu in za obdobje, kot je za izvajanje javno-zasebnega partnerstva to potrebno. Po prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva stavbna pravica ugasne.
4. člen 
(uporabniki) 
(1) Primarni uporabnik objekta je Javno vzgojno-varstven zavod Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje (skrajšano VVZ Kočevje).
(2) V obsegu in na način, ki ne posega v nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti VVZ Kočevje, je dopustna uporaba objekta vrtca s strani zasebnega partnerja za namen oddaje prostorov drugim uporabnikom, ob soglasju VVZ Kočevje.
5. člen 
(organizacijska zasnova javno-zasebnega partnerstva) 
(1) Javno zasebno partnerstvo se izvede v javno-naročniški obliki.
(2) Pri izvedbi postopka izbora zasebnega partnerstva se upoštevajo pravila javno-naročniške zakonodaje.
III. NAČIN FINANCIRANJA 
6. člen
(financiranje) 
Javno-zasebno partnerstvo se financira z zaračunavanjem uporabnine primarnemu in drugim uporabnikom. Način in dinamiko obračuna se natančneje opredeli s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
IV. OBVEZNOSTI JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERJA 
7. člen 
(obveznosti javnega partnerja) 
Javni partner se zaveže v okviru projekta izvesti sledeče aktivnosti oziroma dokumentacijo oziroma podeliti upravičenja, kar se šteje kot vložek javnega partnerja:
– javni partner zasebnemu partnerju podeli stavbno pravico na parcelah, opredeljenih v 2. členu tega odloka z izjemo dela, ki je vezan na obstoječo stavbo s parcelno št. parcelo 1061/2,
– preda obstoječo projektno in investicijsko dokumentacijo za projekt Vrtec Kočevje.
8. člen 
(obveznosti zasebnega partnerja) 
(1) Zasebni partner prevzema obveznost izdelave projektne dokumentacije, izgradnje celotnega projekta skladno z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo ter po terminskem načrtu, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja.
(2) Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti financiranje projekta vse do njegove predaje v redno uporabo primarnemu uporabniku, vključno z vpisom v zemljiško knjigo, vpisom novozgrajenega objekta v register stavb in pridobitev dovoljenj potrebnih za prevzem in delovanje zgrajenega objekta in pripadajoče infrastrukture.
(3) Zasebni partner je nosilec stroškov upravljanja objekta skladno z določbami pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ZASEBNI PARTNER 
9. člen 
(pogoji) 
Zasebni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja in v fazi izvajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje javno-zasebnega partnerstva,
– da pripravi in predloži ceno ter strukturo cene za predmet javno-zasebnega partnerstva,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva pred pridobivanjem dobička v vložena sredstva,
– da bo po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu sklenil zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno javnemu partnerju, primarnemu uporabniku ali tretji osebi, ki jo bo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva povzročil zasebni partner sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, skladno s pogoji pogodbe o javno- zasebnem partnerstvu,
– da bo načrtoval in uporabil tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– izvrševal določbe pogodbe o javno-zasebne partnerstvu,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji za izbor zasebnega partnerja.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
10. člen 
(1) Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in delitev tveganj med partnerjema na način, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
(3) Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti operativno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje projektiranja in gradnje in iz nje izhajajoča tveganja ter operativno tveganje, kar zajema tveganje, ki je posledica izpostavljenosti tržnim nepredvidljivostim in je povezano s povpraševanjem in/ali zagotavljanjem razpoložljivosti ustreznih prostorov.
(4) Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
(5) Pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva mora zasebni partner:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno uporabo prostorov vrtca in pripadajoče infrastrukture ter opreme, vključno z vzdrževanjem in upravljanjem,
– izvajati predmet javno-zasebnega partnerstva tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev javnega partnerja iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in potrebe primarnega uporabnika in uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje javno-zasebnega partnerstva,
– predložiti javnemu partnerju letno poročilo o izvrševanju pogodbe in opravljanju dejavnosti javno-zasebnega partnerstva,
– na zahtevo javnega partnerja ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem javno- zasebnega partnerstva,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno javnemu partnerju, primarnemu uporabniku, uporabnikom ali tretjim osebam, z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva,
– po prenehanju javno-zasebnega partnerstva prenesti javnemu partnerju v posest objekt v brezhibnem funkcionalnem stanju, ki bo javnemu partnerju nadalje omogočal uporabo vrtca v okviru stavbnih elementov, strojne in elektro opreme ter notranje opreme in zunanje ureditve,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz javno- zasebnega partnerstva,
– pravočasno in kvalitetno izvrševati ostala pogodbena določila.
VII. POSTOPEK IZBIRE ZASEBNEGA PARTNERJA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR 
11. člen 
(postopek izbire) 
Zasebni partner se izbere na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavno zakonodajo.
12. člen 
(objava razpisa) 
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU v kolikor je to z zakonodajo zahtevano glede na ocenjeno vrednost.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov oziroma ponudnikov.
13. člen 
(način podelitve javno-zasebnega partnerstva) 
(1) Javno-zasebno partnerstvo se izvede v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in zakonom, ki ureja javna naročila ter zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Merila za izbor zasebnega partnerja se določijo v javnem razpisu z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju.
(2) Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi ter obsegu in območju javno-zasebnega partnerstva,
– začetku in maksimalnem trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev vlog in ponudb,
– zahtevah glede vsebine vlog in ponudb,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati zasebni partner in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne vloge in ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika,
– naslovu, datumu in uri odpiranja vlog in ponudb,
– roku, v katerem bodo vlagatelj obveščen o usposobljenosti oziroma bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij in
– drugih navedbah.
14. člen 
(pooblastilo) 
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
15. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave.
(2) Člana strokovne komisije za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
(3) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije.
(4) Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
(5) Komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih prijav/ponudb, ki je podlaga za izdajo sklepa o izbiri zasebnega partnerja. Sklep o izbiri se sprejme in izda skladno z javno-naročniško zakonodajo.
(6) Z izbranim zasebnim partnerjem se sklene pogodba, ki jo v imenu javnega partnerja sklene župan. V pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu se podrobneje uredijo vsa razmerja med javnim in zasebnim partnerjem.
16. člen 
(članstvo strokovne komisije in strokovna tehnična pomoč) 
(1) Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
(2) Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja in/ali zunanje strokovnjake.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
17. člen 
Začetek in čas trajanja javno-zasebnega partnerstva se natančno opredelita v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo potrdi občinski svet. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se sklene s podpisom pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu s strani pogodbenih strank skladno z določbami o pričetku veljavnosti.
IX. NADZOR 
18. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in Občinski svet Občine Kočevje.
(2) Na zahtevo občinskega sveta je župan dolžan poročati občinskemu svetu o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva.
(3) Nadzor nad zakonitostjo dela zasebnega partnerja izvršujejo pristojne inšpekcijske službe.
X. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
19. člen 
(vzpostavitev) 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če pogodba v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti ni podpisana s strani obeh pogodbenih strank.
20. člen 
(prenehanje) 
(1) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšajo,
– z razdrtjem.
(2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev pogodbe, kot so neizvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva oziroma izvajanje v nasprotju z določili tega akta ali pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, neizpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva, neustrezno vzdrževanje ali upravljanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu ali s pogodbo.
(3) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe in/ali predčasni prekinitvi pogodbe, se določijo v pogodbi o javno- zasebnem partnerstvu.
21. člen 
(odkup) 
(1) Z odkupom preneha razmerje javno-zasebnega partnerstva tako, da zasebni partner preneha opravljati predmet javno-zasebnega partnerstva pred potekom časa trajanja pogodbe, izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva pa prevzame javni partner.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
22. člen 
(odvzem) 
(1) Javni partner odvzame upravičenje za opravljanje dejavnosti predmeta javno-zasebnega partnerstva ne glede na določila pogodbe:
– če zasebni partner ne začne z opravljanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v za to določenem roku,
– če zasebni partner dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju osnovnih dejavnosti na področju predšolske vzgoje in izobraževanja,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
– če se zasebni partner pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil javnega partnerja,
– če je to v javnem interesu,
– v primeru stečaja zasebnega partnerja oziroma druge oblike nelikvidnosti, ki posega v poslovanje zasebnega partnerja.
(2) Javni partner mora zasebnemu partnerju dati primeren rok za odpravo kršitev. Roki se določijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
(3) Javni partner bo uveljavljal izločitveno pravico v primeru stečaja zasebnega partnerja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
23. člen 
(prenos pogodbe) 
(1) Zasebni partner ne sme brez dovoljenja javnega partnerja prenesti pogodbe na tretjo osebo.
(2) V primeru zahteve zasebnega partnerja, da drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega zasebnega partnerja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe in ni namenjeno zaobidu zakonodaje, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva, mora zasebni partner obvestiti javnega partnerja in za ta namen pridobiti njegovo soglasje.
24. člen 
(evalvacija) 
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta v okviru katere se preveri ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno- zasebnem partnerstvu.
25. člen 
(vstop v razmerje javno-zasebnega partnerstva) 
(1) Vstop v razmerje javno-zasebnega partnerstva namesto prvotnega zasebnega partnerja je možen samo s privolitvijo javnega partnerja. Možnost vstopa se natančneje opredeli s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Zasebni partner je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati javno-zasebno partnerstvo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko razmerje javno- zasebnega partnerstva preneha samo na podlagi sporazuma med javnim in zasebnim partnerjem.
XI. KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(uporaba prava) 
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
27. člen 
(arbitražna klavzula) 
S pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med javnim in zasebnim partnerjem pristojna arbitraža oziroma krajevno pristojno stvarno sodišče po sedežu javnega partnerja.
28. člen 
(veljavnost) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2017-608-7
Kočevje, dne 22. novembra 2017
Podžupan 
Občine Kočevje 
Roman Hrovat l.r.
 
po pooblastilu župana 
dr. Vladimirja Prebiliča 
št. 100-25/2014-611-7 z dne 24. 8. 2017