Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3176. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, stran 9340.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 23. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.049.168
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.869.137
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.478.864
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.241.651
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
984.965
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
252.248
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.390.273
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.
868.245
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
11.200
712 DENARNE KAZNI 
23.100
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
2.138
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
485.590
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
2.889.850
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
510.000
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
2.379.850
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.400
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.400
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.288.781
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
932.257
741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU
356.524
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.593.215
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.982.463
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
782.747
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.
141.853
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.870.426
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
67.951
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
119.485
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.021.823
410 SUBVENCIJE
241.398
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.940.377
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM
497.128
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.342.921
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.291.606
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.291.606
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
297.323
431 INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 
200.000
432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
97.323
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–3.544.047
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
44 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJ. 
IN SPR. KAP. DEL.(IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.184.777
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.184.777
55 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
531.383
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
531.383
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. 
NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.890.653
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.653.394
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.544.047
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
1.890.653
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 410-237/2017
Ilirska Bistrica, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.