Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3166. Pravilnik o delu Odbora za načrtovanje specializacij, stran 9149.

  
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o delu Odbora za načrtovanje specializacij 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje za imenovanje, obdobje in postopek imenovanja članov Odbora za načrtovanje specializacij(v nadaljnjem besedilu: odbor), višino nagrade članov odbora in način dela odbora.
2. člen 
Odbor sestavljajo:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki sta v funkciji generalnega direktorja direktorata, pristojnega za zdravstveno varstvo in zdravstveno ekonomiko,
– predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica), ki je predsednik organa, ki skrbi za izobraževanje zdravnikov,
– predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki vodi notranjo organizacijsko enoto, ki se ukvarja zdravstvenim varstvom, in
– predstavnik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je direktor združenja.
3. člen 
Člane odbora s sklepom imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
4. člen 
(1) Mandat odbora traja štiri leta, po poteku mandata odbora so lahko posamezni člani ponovno imenovani, če izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Minister razreši člane odbora, če ne izpolnjujejo pogojev iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Mandat odbora začne teči s prvo sejo odbora.
5. člen 
(1) Član odbora je pri svojem delu neodvisen in nepristranski. Pri opravljanju svoje funkcije je pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in stori vse, da se mu izogne.
(2) Član odbora svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.
(3) Sodelovanje člana odbora v drugih institucijah ne sme vplivati na njegovo neodvisnost in nepristranskost pri odločanju. Če član odbora meni, da obstaja dejansko ali možno nasprotje interesov pri odločanju v posamezni zadevi ali da pri odločanju o posamezni zadevi ne more biti nepristranski, o tem nemudoma obvesti predsednika odbora in se izloči iz obravnave in odločanja.
(4) Član odbora ne sme sodelovati pri odločanju o posamezni zadevi, če:
– je predlagatelj zadeve, o kateri razpravlja odbor, oziroma je predlagatelj njegov družinski član, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, ali je na kakršenkoli način povezan s predlagateljem ali
– ima v zadevi on ali njegov družinski član iz prejšnje alineje zasebni interes, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristranskost in objektivnost, kot to določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
(5) Če nastopi okoliščina iz prejšnjega odstavka, član odbora o tem takoj obvesti predsednika odbora in preneha z odločanjem v posamezni zadevi.
(6) Če član odbora sumi na obstoj okoliščin iz četrtega odstavka tega člena pri drugem članu, na to opozori njega in predsednika odbora. Če se v razpravi izkaže, da je sum upravičen, se takega člana izloči iz odločanja v posamezni zadevi.
6. člen 
Naloge odbora so, da:
– potrdi model načrtovanja specializacij zdravnikov (v nadaljnjem besedilu: model načrtovanja), ki ga pripravi stalna delovna skupina iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika,
– dvakrat letno, in sicer do 20. aprila in do 30. oktobra, za ministra na podlagi izračunov, ki jih pripravi stalna delovna skupina iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, pripravi predlog števila in vrst specializacij zdravnikov za območje celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti.
7. člen 
(1) Odbor se prvič sestane najpozneje v desetih dneh od imenovanja članov odbora.
(2) Odbor se sestaja na ministrstvu, ki za odbor zagotavlja tudi administrativno pomoč.
(3) Odbor ima predsednika, ki je predstavnik ministrstva, in podpredsednika, ki ga med seboj izvolijo člani odbora.
(4) Predsednik odbora sklicuje in vodi seje odbora ter podpisuje dokumente in druge akte, ki jih sprejme odbor, v njegovi odsotnosti pa te naloge opravlja podpredsednik odbora.
8. člen 
(1) Seje odbora se skličejo najmanj dvakrat letno.
(2) Seje odbora niso javne.
(3) O sejah odbora se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj podatek o času in kraju seje, seznam navzočih, kratek povzetek razprave in sprejete sklepe. V zapisniku seje odbora se navede tudi morebiten obstoj konflikta interesov ali sum na konflikt interesov pri posameznem članu odbora.
(4) Člani odbora lahko odločajo, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov odbora.
(5) Odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov odbora.
(6) Zapisnik se potrdi na naslednji seji odbora in se ga v petih dneh po seji pošlje ministrstvu.
9. člen 
Članstvo v odboru je častno.
10. člen 
(1) Strokovno podporo odboru zagotavlja stalna delovna skupina, ki jo imenuje minister in jo sestavljajo predstavniki institucij iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Stalna delovna skupina ima naslednje naloge:
1. pripravi model načrtovanja, ki obsega:
– metodologijo ocenjevanja potreb prebivalstva in povpraševanja po zdravnikih,
– scenarij potreb in povpraševanja iz prejšnje alineje,
– matematični model za izračunavanje potrebnega in pričakovanega števila zdravnikov, upoštevaje finančne zmožnosti in zmogljivosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe,
2. dvakrat letno na podlagi podatkov iz tega člena pripravi izračune števila in vrst specializacij zdravnikov za območje celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti s pomočjo modela načrtovanja,
3. po potrebi sodeluje z odborom pri obravnavi posameznih vprašanj oziroma k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake.
(3) Podatke za pripravo izračuna iz 2. točke prejšnjega odstavka stalna delovna skupina pridobi od zbornice in NIJZ, in sicer:
1. zbornica:
a) zbira potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe po specialistih za posamezno leto,
b) pripravlja in obdeluje naslednje podatke:
– potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe,
– podatke o številu specializantov po specialnostih,
– podatke o predvidenih upokojitvah zdravnikov specialistov.
2. NIJZ:
– pripravlja in obdeluje podatke o številu zdravnikov specialistov v mreži javne zdravstvene službe po posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti in posameznih specializacijah. V zbir teh podatkov spadajo zaposleni zdravniki in tudi zdravniki, ki delo opravljajo na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba),
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobiva in obdeluje podatke o planiranih in realiziranih programih, za katere imajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za preteklo leto,
– opravi izračune s pomočjo modela načrtovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka, upoštevajoč podatke zbornice ter podatke iz prve in druge alineje tega odstavka.
(4) Podatki za pripravo izračuna se pridobivajo iz:
– Registra zdravnikov, ki ga vodi zbornica,
– Evidence gibanja zdravstvenih delavcev, ki jo vodi NIJZ,
– podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede planiranih in realiziranih programih, za preteklo leto, za katere imajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
– priporočil in smernic razširjenih strokovnih kolegijev in odločitev Zdravstvenega sveta, ki se nanašajo na kadrovske in delovne standarde.
(5) Določbe 5. člena tega pravilnika glede nasprotja interesov se uporabljajo tudi za člane stalne delovne skupine.
11. člen 
Ne glede na določbo druge alineje 6. člena tega pravilnika odbor v letu 2017 predlaga število in vrste specializacij zdravnikov za območje celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti do 15. decembra 2017.
12. člen 
Ne glede na določbo 2. točke drugega odstavka 10. člena tega pravilnika stalna delovna skupina za določitev števila in vrst specializacij zdravnikov za območje celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti v letu 2017 pripravi izračun na podlagi:
1. potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti za posamezno vrsto specializacij, posredovanih na zbornico v preteklem letu za leto 2017,
2. podatkov o številu specializantov po specializacijah in regijah,
3. podatkov o številu specialistov po specializacijah,
4. podatkov o prenehanju specializacij tekom leta,
5. predvidenih upokojitev zdravnikov v naslednjih petih letih,
6. podatkov o nezasedenih mestih specializacij na zadnjem razpisu,
7. posredovanih nujnih potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti v letu 2017.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-104/2017
Ljubljana, dne 22. novembra 2017
EVA 2017-2711-0067
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje