Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj, stran 9341.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list, RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 22. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj 
1. člen
V Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 11/05, 17/14, v nadaljevanju: Odlok) se spremenita in dopolnita tretji in četrti odstavek 3. člena, ki se po novem glasita:
»V primeru, ko novorojenec nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka oseba, ki je njegov skrbnik oziroma rejnik po odločbi centra za socialno delo, in pri njem novorojenec dejansko biva. Skrbnik oziroma rejnik mora priložiti potrdilo centra za socialno delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.
Pogoj za dodelitev enkratnega denarnega prispevka je prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj za upravičenca do enkratnega denarnega prispevka in novorojenca. V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, mora imeti novorojenec pri upravičencu na območju Mestne občine Kranj prijavljeno vsaj začasno prebivališče.«
2. člen 
Spremeni se tretja alineja 5. člena Odloka in se po novem glasi:
– »skrbnik oziroma rejnik – potrdilo centra za socialno delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.«
3. člen 
V 7. členu in v drugem odstavku 9. člena Odloka se besedilo »Občinska uprava« nadomesti z besedilom »Mestna uprava«.
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena Odloka in se po novem glasi:
»Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku se začne izplačevati za otroke rojene od 1. 1. 2018 dalje in znaša za novorojenega otroka 130,00 EUR.«
5. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2018.
Št. 121-384/2017-11-(47/09)
Kranj, dne 22. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
Zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan