Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3167. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025), stran 9150.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025), št. 03-10/16 z dne 12. 6. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Zali Log, ki meri 7.265,86 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Železniki in Gorenja vas - Poljane, oziroma v katastrskih občinah Danje, Sorica, Davča, Leskovica in Zali Log.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Zali Log je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,7 % državnih gozdov in 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.821,48 ha, od katere je 5.467,48 ha večnamenskih gozdov, 130,55 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni in 223,45 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 400 m3/ha, od tega 240,9 m3/ha iglavcev in 159,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,90 m3/ha, od tega 5,02 m3/ha iglavcev in 2,87 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Zali Log določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.752,42 ha,
– ekološke funkcije na površini 769,09 ha ter
– socialne funkcije na površini 391,54 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Zali Log za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 437.645 m3, od tega 153.126 m3 iglavcev in 284.519 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 513,41 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 150,13 ha,
– varstvena dela, potrebna za varstvo pred erozijo 29,75 dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 104,38 ha, zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 900 kosov, ter
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje grmišč na površini 5,89 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Zali Log v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Železniki, Trnje 7, 4228 Železniki in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-365/2016
Ljubljana, dne 14. novembra 2017
EVA 2016-2330-0004
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano