Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3188. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9493.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), v zvezi s 23. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 20. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se nepremičnini ID znak: parcela 1887 2807/2 (katastrska občina 1887 Šentlambert, parcela 2807/2, v izmeri 244 m2) odvzame oziroma ukine status javnega dobra.
2. člen 
Nepremičnina, navedena v prejšnjem členu tega sklepa, se po ukinitvi statusa javnega dobra prenese v last in posest Občine Zagorje ob Savi.
3. člen 
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu z ZGO-1 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2016
Zagorje ob Savi, dne 20. novembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.