Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3180. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj, stran 9342.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 22. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17 in 54/17, v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako da se po novem glasi:
»Cena vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj, znaša mesečno na otroka:
Program
Cena
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja 
484,08€
« 
2. člen 
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 0,335% nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.«
3. člen 
Črta se 5. člen sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2017.
Št. 602-97/2017-25-(47/09)
Kranj, dne 22. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
Zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan