Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3149. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova, stran 9123.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15, 33. in 34. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 15. redni seji dne 16. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova 
1. 
Določi se nova ekonomska cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtec pri OŠ Cankova, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), ki s 1. 11. 2017 znaša 405,84 EUR na otroka mesečno.
2. 
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroka v javnem zavodu – vrtec pri OŠ Cankova, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena dnevnega programa 380,84 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 25,00 EUR (subvencija) bo za vse otroke pokrivala Občina Cankova iz sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo.
3. 
Glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v vrtcu pri OŠ Cankova se upošteva najvišji normativ v oddelkih, ki znaša skupaj 66 otrok.
4. 
V enotah vrtca javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v vrtcu pri OŠ Cankova se lahko, v skladu z veljavnimi normativi, število otrok v oddelkih poveča za največ dva otroka.
5. 
Starši otrok, za katere je Občina Cankova po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem zavodu – vrtec pri OŠ Cankova, lahko uveljavlja rezervacijo za čas počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 15. v mesecu pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca oziroma v skladu z navodili, ki jih prejmejo v Vrtcu pri OŠ Cankova.
6. 
Odsotnost otrok zaradi bolezni ali poškodbe, ki traja neprekinjeno 15 strnjenih delovnih dni starši dokazujejo s predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Za obračun se upoštevajo pravila, ki veljajo za rezervacijo za čas počitniške odsotnosti. Odsotnost otrok morajo starši javiti vrtcu do 8.00 ure zjutraj. To se potem upošteva kot prvi dan otrokove odsotnosti.
7. 
Za rezervacijo za čas počitniške odsotnosti starši plačajo 25% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. Odšteje se znesek za neporabljena živila.
8. 
Ob pričetku veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vzgojno varstvenih storitev št. 600-08/2015 z dne 23. 10. 2015 in Sklep o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti št. 600-06/2011, z dne 16. 6. 2011.
9. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017 dalje.
Št. 600-11/2017
Cankova, dne 20. novembra 2017
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.