Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

D 178/2014 Os-3385/17, Stran 2837
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Pongračič Dušanu, sinu Alojza, roj. 6. 10. 1953, strugarju, državljanu RS, nazadnje stanujočemu Grčarske Ravne 7, Dolenja vas, umrlemu 29. 4. 2014, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči tako imenovanega prvega, drugega in sodišču znani dediči tretjega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, ker pa sodišče ni uspelo ugotoviti vseh dedičev tako imenovanega tretjega dednega reda, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem, je izdalo oklic neznanim dedičem D 178/2014-99, z dne 4. 10. 2016, pri čemer se v oklicnem roku enega leta, na izdani oklic, ni nihče javil.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 10. 2017