Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 430-73/2017-1/jzu Ob-3470/17, Stran 2806
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
zaporedna št. 1
parc. št. 727/1, v izmeri 178 m2, k.o. 863 – Šentilj pod Turjakom, osnovna namenska raba: na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od 1986–2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Mislinja v letu 2001 po podatkih kartografskega dela Prostorskega plana je parcela opredeljena kot kmetijsko zemljišče, ne glede na vris v grafičnem delu prostorskega plana je navedena parcela ob izpolnjevanju pogojev 2.8.2. točke 2. člena prostorskega plana Občine Mislinja opredeljena kot stavbno zemljišče – zemljišče izključne raba za potrebe obstoječe komunalne infrastrukture (javna kanalizacija, javni vodovod, lokalna cesta), izklicna cena za nepremičnino znaša 4.147,76 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 73,21 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017 in s stvarno služnostjo (ID omejitve 18737866).
zaporedna št. 2
parc. št. 210/6, v izmeri 1206 m2, k.o. 2155 – Hraše, osnovna namenska raba: območje poselitev – mešana območja (M), izklicna cena za nepremičnino znaša 139.775,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 102,48 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 3
parc. št. 257/1, v izmeri 2817 m2, k.o. 2155 – Hraše, osnovna namenska raba: območje poselitev – mešana območja (M), izklicna cena za nepremičnino znaša 326.490,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 102,48 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
zaporedna št. 4
parc. št. 907/2, v izmeri 731 m2, k.o. 2191 – Želeče, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 178.364,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 153,75 EUR (z vključenim 22 % DDV). Občina Bled namerava rekonstruirati Cesto Gorenjskega odreda, ki poteka neposredno ob zemljišču s parc. št. 907/2, k.o. Želeče, pri čemer je zaradi izboljšanja cestnega priključka na regionalno cesto R1-209/1089 Bled – Soteska predvidena rekonstrukcija priključka, ki delno posega na zemljišče s parc. št. 907/2, k.o. Želeče.
zaporedna št. 5
parc. št. 1082/3, v izmeri 376 m2, parc. št. 1088/2, v izmeri 930 m2, parc. št. 1103, v izmeri 670 m2 in parc. št. 1179/2, v izmeri 984 m2, vse k.o. 713 – Zlatoličje, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 72.224,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 139,69 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine s parc. št. 1088/2, 1103 in 1179/2, k.o. Zlatoličje so obremenjene z zakupom do 31. 12. 2017.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 8. 12. 2017, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-73/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Na nepremičninah pod zaporedno št. 1, 4 in 5 v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora obstaja predkupna pravica občine. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občinam, na območju katerih ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 11. 12. 2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije