Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3150. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017, stran 9124.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/16, 5/17 in 38/17) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.538.176
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.325.909
70
DAVČNI PRIHODKI
9.534.531
700 Davki na dohodek in dobiček
8.312.531
703 Davki na premoženje
961.000
704 Domači davki na blago in storitve
261.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.791.378
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.528.750
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
45.000
714 Drugi nedavčni prihodki
166.628
72
KAPITALSKI PRIHODKI
161.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
36.450
722 Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega premoženja
125.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.050.817
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
897.226
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna iz sredstev pror. EU
1.153.591
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.766.876
40
TEKOČI ODHODKI
3.418.030
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
852.099
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
130.041
402 Izdatki za blago in storitve
2.358.555
403 Plačila domačih obresti
64.335
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANFERI
5.871.023
410 Subvencije
180.632
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.911.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
640.198
413 Drugi tekoči domači transferi
2.138.693
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.299.176
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.299.176
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
178.647
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
12.244
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
166.403
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–1.228.700
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.520.333
50
ZADOLŽEVANJE 
1.520.333
500 
Domače zadolževanje
1.520.333
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
389.331
55
ODPLAČILA DOLGA
389.331
550 Odplačila domačega dolga
389.331
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–97.698
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.131.002
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.) 
1.228.700
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
97.698
9009 Splošni sklad za drugo
97.698
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen 
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 1.520.333 EUR.
Občina v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 2.234.535,57 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2017.
Št. 410-10/2016
Črnomelj, dne 21. novembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.