Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Ob-3474/17, Stran 2819
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto:
glavna medicinska sestra 
negovalnega oddelka – NBO 
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje,
– opravljen strokovni izpit,
– znanja s področja paliative,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni negi,
– veljavna licenca za opravljanje dela.
Kandidati morajo predložiti program dela oziroma razvoja organizacijske enote.
Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor po predhodnem mnenju pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege, za mandatno dobo 4 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpis – GMS oddelka – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto