Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 24-05/2016-102 Ob-3473/17, Stran 2790
Sprememba 
Naročnik: Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32u, 1000 Ljubljana.
Za Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019, z dne 7. 7. 2017, št. 24-05/2016-66, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/17, z dne 7. 7. 2017, objavljamo naslednje spremembe:
Naslov Javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:
Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol ter višjih strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019.
Točka 2.4 se v tretjem odstavku spremeni tako, da se ta glasi:
Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih in strokovnih šol ter predavatelji višjih strokovnih šol so:
– učitelji praktičnega pouka,
– učitelji strokovnih predmetov,
– organizatorji praktičnega pouka,
– organizatorji praktičnega izobraževanja v delovnem procesu v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter
– predavatelji višjih strokovnih šol / predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja.
V 2. točki se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
Kroženje med delom in usposabljanjem zajema usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol ter predavateljev višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: učiteljev oziroma strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol) pri delodajalcih in njihovo ustrezno nadomeščanje na delovnem mestu.
V točki 10 se v tretjem odstavku doda za osmo alinejo nova alineja, ki se glasi:
– učitelje oziroma strokovne delavce, ki se usposabljajo pri delodajalcih, lahko nadomešča brezposelna oseba, ki izpolnjuje zahtevane kadrovske pogoje za zasedbo delovnega mesta učitelja oziroma strokovnega delavca srednjih poklicnih in strokovnih šol ter predavatelja višjih strokovnih šol, pri čemer predavatelja višjih strokovnih šol lahko nadomesti tudi inštruktor, če tako določa program.
V točki 10 se v petem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 31. 8. 2017 sprejelo dopolnjeno Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto izvedbe programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022 – aktivnosti krožnega zaposlovanja, št. dok. 5442-146/2016/44.
V 10. točki se spremeni preglednica tako, da so zapisani novi zneski in dodan nov standardni obseg stroškov za 41. plačni razred:
Plačni razred
Delovno mesto
Standardni obseg stroškov na enoto izvedbe programa – aktivnosti krož. zap. dvomesečna vrednost
Standardni obseg stroškov na enoto izvedbe programa – aktivnosti krož. zap. štirimesečna vrednost
34.
Učitelj praktičnega pouka V
4.472,05 EUR
8.944,10 EUR
36.
Učitelj praktičnega pouka VI Organizator praktičnega pouka VI Organizator praktičnega izobraževanja v delovnem procesu VI
4.800,60 EUR
9.601,20 EUR
39.
Učitelj praktičnega pouka VII Učitelj VII (splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov)
5.344,36 EUR
10.688,71 EUR
41.
Predavatelj višje strokovne šole VII
5.729,10 EUR
11.458,20 EUR
V 21. točki se na koncu doda odstavek, ki se glasi:
Prijavitelji, ki so po tem Javnem razpisu že prejeli sklep o dodelitvi sredstev ter pogodbo o sodelovanju, bodo v roku 15 dni po objavi sklepa o spremembi tega Javnega razpisa v Uradnem listu RS, prejeli Aneks k pogodbi, kjer bo naveden nov znesek za sofinanciranje.
Novi zneski začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ostalo besedilo Javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Center RS za poklicno izobraževanje