Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3157. Odlok o spremembi Odloka IV. o proračunu Občine Mežica za leto 2017, stran 9130.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 20. redni seji dne 22. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka IV. o proračunu Občine Mežica za leto 2017 
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 
2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.962.364
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.439.483
70
DAVČNI PRIHODKI
2.037.201
700 Davki na dohodek in dobiček
1.797.875
703 Davki na premoženje
192.089
704 Domači davki na blago in storitve
47.237
71
NEDAVČNI PRIHODKI
402.281
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
298.568
711 Takse in pristojbine
2.007
712 Globe in druge denarne kazni
2.636
714 Drugi nedavčni prihodki
98.315
72
KAPITALSKI PRIHODKI
135.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
35.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
387.881
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
387.881
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.187.800
40
TEKOČI ODHODKI
997.486
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
190.547
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
29.166
402 Izdatki za blago in storitve
735.774
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
27.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.260.287
410 Subvencije
12.631
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
655.570
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
153.057
413 Drugi tekoči domači transferi
439.029
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
881.671
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
881.671
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
48.356
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
48.356
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–225.436
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
100
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
100
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
100
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
100
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
261.304
50
ZADOLŽEVANJE
261.304
500 Domače zadolževanje
261.304
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
124.132
55
ODPLAČILA DOLGA
124.132
550 Odplačila domačega dolga
124.132
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–88.164
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
137.172
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
225.736
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
88.164
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/0007-2017-4
Mežica, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.