Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3132. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1, stran 9093.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 35/12 – Skl. US: UI43/138 in 76/14 – Odl. US) ter na podlagi 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 16. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1 
1. člen 
S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/17.
2. člen 
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) SD OPN 1 se izvajajo na pobudo skupine privatnih investitorjev z namenom, da se zagotovijo pogoji za realizacijo predvidenih poslovnih načrtov, kakor tudi pogoji za gradnjo ali legalizacijo njihovih stanovanjskih hiš in kmetijskih gospodarskih objektov.«.
3. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka SD OPN 1) 
(1) SD OPN 1 obsegajo spremembe namenske rabe na parcelah št.: 911/625, 911/369, 911/559, 911/368, 138/2, 138/12, *292 in 527 v k.o. Kostanjevica, 551/3, 552, 554/1, 554/2, 555 k.o. Oštrc ter 604/1, 605, 609 in 610/1 k.o. Orehovec. Naštetim parcelam se lahko tekom priprave SD OPN 1 dodajo tudi druge. Ostale spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na tekstualni del.
(2) SD OPN 1 se vsebinsko nanašajo na:
– izvedbo rastlinjakov s spremljajočimi objekti pri Krakovskem gozdu, severno od Kostanjevice na Krki,
– izvedbo/razširitev ribogojnice ob potoku Studena, južno od Kostanjevice na Krki,
– izvedbo poslovno-stanovanjskega območja, severno od vasi Slinovce,
– popravek lokacije stavbnega zemljišča in prostorsko izvedbenih pogojev v tekstualnem delu OPN za izvedbo stanovanjske hiše,
– spremembo in dopolnitev tekstualnega dela OPN tako, da bo možno izvesti legalizacijo stanovanjskih hiš in kmetijskega gospodarskega objekta.
(3) SD OPN 1 se vodijo po rednem postopku.«.
4. člen 
Prvi stavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za preveritev in utemeljitev načrtovanih posegov, kakor tudi za popravke, ki se nanašajo na tekstualna določila OPN se pripravijo strokovne podlage/idejne zasnove.«
5. člen 
Sedanji 7. člen se preimenuje v 6. člen.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Kostanjevica na Krki.
Št. 3500-2/2013-79
Kostanjevica na Krki, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.