Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3103. Sklep o uporabi Smernic o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP), stran 8982.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka člena 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 4. avgusta 2017 objavil Smernice o oceni tveganja, povezanega z IKT (informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami), v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje določajo merila za ocenjevanje, ki bi jih morali pristojni organi uporabljati pri nadzornih ocenah upravljanja institucij in njihovih strategij IKT ter nadzornih ocen izpostavljenosti institucij tveganju, povezanemu z IKT, ter njihovih kontrol IKT. Te smernice so sestavni del Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), ki jih je organ EBA objavil dne 19. decembra 2014.
(3) Smernice se uporabljajo za pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(2)(i) Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Ljubljana, dne 14. novembra 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije