Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3142. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nadzemnega pridobivalnega prostora Razdrto – EUP RA 017, stran 9108.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) – v nadalj.: ZPNačrt, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 16. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nadzemnega pridobivalnega prostora Razdrto – EUP RA 017 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nadzemnega pridobivalnega prostora Razdrto – EUP RA 017 
Občinski podrobni prostorski načrt za območje nadzemnega pridobivalnega prostora Razdrto – EUP RA 017 (v nadalj.: OPPN RA-017) se pripravlja na pobudo podjetja CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
Z načrtovanim OPPN RA-017 se skladno z usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14, 15/15, 27/16 in 9/17) – v nadalj. OPN, določi lokacijske pogoje za ureditev nadzemnega pridobivalnega prostora.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN RA-017 
Pravna podlaga za pripravo OPPN RA-017 je 55. člen ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in OPN, ki za območje enote urejanja prostora z oznako RA-017 predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN RA-017 
Območje predvidenega OPPN RA-017 obsega približno 16,7 ha.
Območje predvidenega OPPN RA-017 glede na OPN obsega EUP RA-017 s podrobnejšo namensko rabo prostora z oznako LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) in usmeritvami za pripravo OPPN: »Eksploatacija mineralnih agregatov lahko poteka skladno z izdelanim rudarskim načrtom in obsega tudi končno ureditev reliefa ter končno rekultivacijo območja.«
Območje predvidenega OPPN RA-017 obsega zemljišča s parcelno številko: 2699/2, 2838/1, 2838/2, 2839/1, 2839/2, 2839/3, 2839/4, 2840, 2841, 2842, 43/2, 46/2, 47/4, 656/2, 656/3, 666/2, 666/3, 667/2, 669/2, 670/2, 689/1, 690/1, 691/1, 694, 2898/1-del, vse k.o. Razdrto. Območje OPPN RA-017 se v fazi izdelave načrta zaradi priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ali varstvenih zahtev lahko spremeni.
Z OPPN RA-017 se določi lokacijske pogoje za ureditev eksploatacijo in končno rekultivacijo nadzemnega pridobivalnega prostora, ki bodo temeljili na strokovnih rešitvah Prostorskih ureditvenih pogojev Kamnolom Razdrto (izdelal Investbiro Koper Capodistria, št. proj.: 93-91, Koper, november 1993).
Določi se tudi potek osnovne prometne infrastrukture in druga komunalna infrastruktura ter varstvene pogoje za načrtovane ureditve.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne rešitve in podlage Prostorskih ureditvenih pogojev Kamnolom Razdrto (izdelal Investbiro Koper Capodistria, št. proj.: 93-91, Koper, november 1993).
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN RA-017 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN RA-017 
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN RA-017:
Vrsta načrta/aktivnost
Rok izdelave
Okvirni termin
Pobuda in sklep
priprava pobude in osnutka sklepa o pripravi OPPN
5 dni po podpisu pogodbe
avgust/september 2017
Priprava vhodnih podatkov
izdelava geodetskega načrta
ni predmet pogodbe
september 2017
izdelava strokovnih rešitev s področja rudarstva 
ni predmet pogodbe
Uporabi se PUP in izbirno rudarski projekt (osnutek)
OPPN
izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja
20 dni od priprave SP 
oktober 2017
pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
30 + 5 dni
november 2017
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
20 dni od prejetih smernic 
december 2017
izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo 
30 dni + 8 dni prej javno naznanilo
januar/februar 2018
priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve OPPN
10 dni od končane javne razgrnitve 
februar 2018
izdelava predloga OPPN za mnenja
15 dni od sprejema stališč 
marec 2018
pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
30 + 5 dni
marec/april 2018
izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS
10 dni od prejetih mnenj 
april 2018
sprejem OPPN na OS Občine Postojna, objava in uveljavitev OPPN
maj 2018
izdelava končnega dokumenta OPPN
15 dni od sprejema na OS
maj 2018
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smernic naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN RA-017 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN RA-017, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Krajevna skupnost Razdrto, Razdrto 4, 6225 Hruševje,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN RA-017 
Sredstva za izdelavo OPPN RA-017 in strokovnih podlag zagotovi pobudnik, podjetje CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN RA-017.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-6/2017-5
Postojna, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.