Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3134. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče, stran 9094.

  
Občinski svet Občine Luče je na podlagi 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) na predlog Statutarno pravne komisije na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Luče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem aktom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe Poslovnika Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB).
2. člen 
6. člen se spremeni, tako da se odslej glasi:
»Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom. Žig občine uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.«
3. člen 
V 12. členu, drugi odstavek se številka »10« nadomesti z »11«.
4. člen 
V 23. členu, četrti odstavek se številka »21« nadomesti z »22«.
5. člen 
V 74. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo: »V odredbi župan določi tudi rok, do kdaj lahko javnost posreduje pripombe na predlog odloka.«
6. člen 
95. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Postopek priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov ter njihova sprememba se izvede po postopku, ki ga določa veljavna zakonodaja.«
7. člen 
105. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če v Statutu Občine Luče oziroma veljavnih predpisih ni določeno drugače.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog člana sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.«
8. člen 
108. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Odstop občinskih funkcionarjev ureja statut občine.«
9. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2017
Luče, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.