Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 430-16/2017-2 Ob-3496/17, Stran 2815
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; ZGJS), 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 20. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list RS, št. 64/17) objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje - Kozina s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje)
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju naročnik ali koncedent) objavlja povabilo k oddaji vlog v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje - Kozina s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje).
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji vloge. Vloga mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta http://www.hrpelje-kozina.si.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Naslov: Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje - Kozina s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje)
Številka javnega razpisa: 430-16/2017
Koncesijski akt: Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list RS, št. 64/17) (v nadaljevanju: Odlok)
Predmet koncesije: Izgradnja kotlovnice in postavitev kotlovske opreme, priključitev uporabnikov na kotlovnico, upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice ter distribucija toplotne energije do uporabnikov. Koncesionar bo izvajal javno službo z energetskimi objekti in napravami ter napravami toplovodnega omrežja, ki jih bo zgradil sam.
Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, trajanje koncesije se lahko podaljša skladno z določbami Odloka. Koncesija se prične izvajati po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z njenimi določbami.
Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije zajema štiri objekte v lasti koncedenta:
Naziv objekta
Naslov objekta
Vrtec Hrpelje
Ulica D. Benčiča-Brkina 4, Hrpelje
OŠ Hrpelje
Reška cesta 30, Hrpelja
Telovadnica Hrpelje
Reška cesta 30, Hrpelje
Večnamenska dvorana
(objekt še ni zgrajen)
Variantne in opcijske prijave: niso dovoljene.
3. Zahteve glede vsebine vloge ter kraj in rok za predložitev vlog
Zahteve glede vsebine in oblike vlog ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Končni rok za oddajo vlog je 8. 1. 2018 do 10. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, dne 8. 1. 2018 ob 11. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– Povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku – največ 80 točk
– Dolžina koncesijskega obdobja – največ 20 točk
Podroben način izračuna točk je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje - Kozina s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje) bo izdal koncedent z upravno odločbo.
8. Vprašanja
Kandidati lahko zastavljajo vprašanja oziroma zahteve za pojasnila v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo na naslov naročnika Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, s pripisom za g. Andrej Bolčič ali jih posredujejo preko elektronske pošte na naslov andrej.bolcic@hrpelje.si.
Vprašanje oziroma zahteva za pojasnilo se bo štela kot pravočasna, v kolikor jo bo naročnik prejel do vključno 2. 1. 2018. Na vprašanja oziroma zahteve za pojasnila, ki bodo postavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik bo na vprašanja oziroma zahteve za pojasnila odgovarjal v čim krajšem roku in najkasneje do tri dni pred rokom za predložitev vlog.
Zastavljena vprašanja oziroma zahteve za pojasnila in odgovori naročnika-koncedenta bodo objavljeni na njegovi spletni strani: http://www.hrpelje-kozina.si/.
9. Ogled
Naročnik bo prijaviteljem po predhodni najavi omogočil ogled lokacije. Na ogled se morajo prijavitelji predhodno najaviti najpozneje do 22. 12. 2017 do 11. ure na spodaj navedeni kontakt.
Kontaktna oseba: Andrej Bolčič
Elektronska pošta: andrej.bolcic@hrpelje.si
Telefon: 05/620-53-64
Predstavnik ponudnika, če ne gre za zakonitega zastopnika ponudnika, se na ogledu izkaže s pooblastilom za ogled.
Občina Hrpelje - Kozina