Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

VL 94803/2017 Os-3400/17, Stran 2836
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, proti dolžniku Kujtime Uka, Ulica Marje Borštnikove 8, Ljubljana, ki ga zastopa zač. zast. Dolinar Sonja – odvetnica, Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, zaradi izterjave 91,41 EUR, sklenilo:
Dolžniku Kujtime Uka, Ulica Marje Borštnikove 8, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Dolinar Sonja – odvetnica, Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2017