Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3140. Sklep o odvzetju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena, stran 9106.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 26. septembra 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Delu nepremičnine, parc. št. 7612/2 k.o. Portorož, v izmeri pribl. 70 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
3. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi druge točke tega sklepa v skladu z ZGO-1 izdala odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnino iz 1. člena tega sklepa po opravljeni parcelaciji.
Št. 478-19/2016
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Vistol’art. 23 della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/05 – rettifica, 92/05, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della Corte Costituzionale, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della Corte Costituzionale, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15) e l’art. 17 in riferimento all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria del 26 settembre 2017, approva la seguente
D E L I B E R A 
di sdemanializzazione 
1. 
È abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale, sugli immobili interessati: una parte della particella catastale n. 7612/2 c.c. Portorose, nella misurazione di cca 70 mq.
2. 
La presente delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 
In virtù dell’art. 2 della presente delibera e in conformità a quanto nella Legge in materia edilizia (ZGO-1) l’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, eseguita la lottizzazione, procederà al rilascio della decisione dichiarativa in materia di abolizione dello status di bene demaniale artificiale di rilevanza locale, relativamente all’immobile, di cui al pt. 1. della presente delibera.
N. 478-19/2016
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.