Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

Št. 4102-4/2017 Ob-3501/17, Stran 2791
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 14/09), objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.
Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:
1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih okoliščin in vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihosocialno podporo,
– pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno,
– 24-urno dosegljivost izvajalca za žrtve v krizni namestitvi,
– storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to potrebno,
– svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo,
– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo in
– druge naloge v smislu opolnomočenja;
2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi:
– izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,
– izvedba 24 delavnic v letu 2018 in 24 delavnic v letu 2019, pri čemer mora izvajalec upoštevati enakomerno regijsko pokritost.
III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, je 45.000,00 EUR v letu 2018 in 45.000,00 EUR v letu 2019. Ministrstvo bo z izvajalcem sklenilo pogodbo za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
Projekt se sofinancira iz sredstev ministrstva, proračunska postavka 170084 – Oskrba žrtev trgovine z ljudmi.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si ministrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za sofinanciranje projekta.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: celoten projekt mora trajati od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva dodeljena za leto 2018 morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, sredstva dodeljena za leto 2019 pa do 31. 12. 2019.
V. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje (dokazilo – kopija ustanovitvenega akta).
2. Prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma ima status humanitarne organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma ima opravljanje socialnovarstvene dejavnosti opredeljeno v statutu oziroma temeljnem ustanovitvenem aktu organizacije.
3. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. Krizne namestitve se izvajajo v Republiki Sloveniji, stroški povezani z izvajanjem projekta, pa lahko nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slovenije, če so upravičeni (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija).
4. Za izvajanje projekta prijavitelj izpolnjuje kadrovske pogoje (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija), in sicer:
– strokovni delavec mora imeti izobrazbo po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17; v nadaljevanju: ZSV) in vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec po ZSV na področju socialnega varstva,
– laični delavci morajo imeti zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe.
5. Prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti za krizne namestitve, ki so primerne tako za odrasle kot tudi za otroke in imajo možnost ločenega nameščanja moških, žensk in otrok (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija).
6. Prijavitelj ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija).
7. Prijavitelj ima za prijavljen projekt urejeno dokumentacijo skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek znotraj organizacije (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija).
9. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2016 izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti v prijavi priložen sprejet program pokritja v naslednjih letih.
10. Projekt se izvaja v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
11. Proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
12. Strokovni delavec mora biti zaposlen na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019. S strokovnim delavcem je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi za delo na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019. Laični delavci so lahko zaposleni preko podjemne pogodbe (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
13. Zaposleni iz točke 4. tega poglavja niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (dokazilo – izjava oziroma potrdilo o nekaznovanosti).
14. Zoper zaposlene iz točke 4. tega poglavja ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – izjava oziroma potrdilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica).
15. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje s centri za socialno delo in z drugimi državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
16. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami pri urejanju statusa krizno nameščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, kot tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki se odločijo za sodelovanje z organi odkrivanja in pregona v predkazenskem in kazenskem postopku (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
17. Prijavitelj zagotavlja strokovno usposabljanje za strokovnega delavca in laične delavce (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
18. Zaposleni iz 4. točke tega poglavja ne smejo biti zaposleni na projektu, ki ga Ministrstvo za notranje zadeve financira za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se prijava zavrne.
VI. Merila za izbor izvajalca
Prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo ocenjene glede na naslednja merila:
1. Usposobljenost prijavitelja
Ocenjujejo se izkušnje prijavitelja pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja, in sicer tako z odraslimi kot z otroki.
dve leti ali več neprekinjenih izkušenj 
4 točke
eno leto izkušenj 
2 točki
manj kot eno leto ali nič izkušenj 
0 točk
2. Delovna doba
Ocenjuje se število let delovne dobe strokovnega delavca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja. Pripravništvo se ne upošteva.
tri leta ali več 
4 točke
dve leti 
2 točki
eno leto ali nič izkušenj 
0 točk
3. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja strokovnega delavca s področja psiho-socialnega svetovanja v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja (z odraslimi in otroki). V kolikor iz dokazila ne bo razvidno število ur izobraževanja, se le-to šteje kot 1-urno izobraževanje.
nad 40 ur
4 točke
nad 20 ur do 40 ur
2 točki
pod 20 ur
0 točk
4. Metode dela
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v projektu so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se z njimi dosegajo cilji projekta.
izpolnjuje v celoti
4 točke
delno izpolnjuje 
2 točki
ne izpolnjuje 
0 točk
5. Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi
Način namestitve, posebne oblike oskrbe in podpore otrokom žrtvam trgovine z ljudmi so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se z njimi dosegajo cilji projekta.
izpolnjuje v celoti
4 točke
delno izpolnjuje
2 točki
ne izpolnjuje
0 točk
6. Finančna konstrukcija
Načrtovana poraba (predvideni odhodki programa) je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljeno zasnovo programa.
izpolnjuje v celoti
4 točke
delno izpolnjuje
2 točki
ne izpolnjuje
0 točk
7. Sofinanciranje projekta
Ocenjuje se višina sofinanciranja projekta iz drugih virov.
prijava z najvišjim virom sofinanciranja
2 točki
ostale prijave, ki izkazujejo vir sofinanciranja
1 točka
prijave brez vira sofinanciranja
0 točk
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki pri nobenem merilu ne bo prejel 0 točk, oziroma tisti, ki bo pri merilih 4 (Metode dela) in 5 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) dosegel večje število točk.
V kolikor bo prijavitelj pri merilih 4 (Metode dela) ali 5 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) prejel 0 točk, se ne uvrsti v nadaljnje ocenjevanje in se prijava zavrne.
VII. Način sofinanciranja projekta
1. Stroški dela
V projektu se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje stroškov dela za strokovnega delavca v višini 80 % celotne plače s pripadajočimi dodatki, do višine letne bruto plače navedene v razpisni dokumentaciji, brez stroškov prehrane na delu in brez prevoznih stroškov na delo in iz dela. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo.
Prijavitelj z izjavo izjavlja, da bo zaposlil na projektu strokovnega delavca in da bo ministrstvu v roku 20 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019 predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.
Izvajalec lahko v projektu 24-urno telefonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno pripravljenostjo strokovnega delavca.
V primeru povečanega obsega dela na projektu je izvajalec dolžan zagotoviti dodaten kader, in sicer največ 3 laične delavce. Za laične delavce se bodo zagotovila sredstva za dejansko opravljene ure na projektu, in sicer v višini bruto urne postavke, ki jo je prijavitelj navedel v finančni konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji.
V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo dodatne nastale utemeljene stroške dela.
2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki jo je prijavitelj navedel v finančni konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji.
Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: namestitev, prehrano, storitve prevajanja in tolmačenja, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
Kadar je to potrebno, bodo financirane storitve prevajanja in tolmačenja ter prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred uradnimi organi Republike Slovenije ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev, in sicer na podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki jih izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k specifikaciji zahtevanih sredstev.
Ostali utemeljeni materialni stroški bodo financirani na podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. Ostali utemeljeni materialni stroški so zlasti: stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom, stroški, ki nastanejo na podlagi pisnih dogovorov, stroški dežurnega telefona, stroški, ki nastanejo pri vrnitvi žrtve v izvorno državo (potni stroški).
V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo dodatne nastale utemeljene materialne stroške.
Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20 % višine postavljene cene stroškov dela za strokovnega delavca in ne sme biti nižja od 2.100,00 EUR.
Izdelava in distribucija zloženk bo financirana na podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za izdelavo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju ciljnih populacij navedenih v 2. točki poglavja II tega razpisa. V kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja.
Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 15.000 izvodov ne sme presegati zneska 2.000,00 EUR. Stroški izdelave zloženke se ne upoštevajo v materialnih stroških iz drugega odstavka 5. točke, poglavje VI, vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji.
Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stroške strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo presegati 1.000,00 EUR v letu 2018 in 1.000,00 EUR v letu 2019. Stroški se ne upoštevajo v materialnih stroških iz drugega odstavka 5. točke, poglavje VI, vendar morajo biti všteti v finančni konstrukciji.
VIII. Oblika in obvezna vsebina prijave
A. Prijavitelji morajo prijavo oddati na predpisanem obrazcu »Razpisna dokumentacija: prijava na javni razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019«, sicer bo prijava izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati.
B. Popolna prijava vsebuje:
1. izpolnjen obrazec »Razpisna dokumentacija: prijava na javni razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019«,
2. kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta,
3. v primeru, da izvajalec nima šifre oddelka 87 ali 88 po Uredbi priloži prvo stran temeljnega akta in izvleček temeljnega akta, iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziroma naloge,
4. dokazilo o izobrazbi za strokovnega delavca na projektu,
5. dokazila o izobrazbi za laične delavce na projektu,
6. podatke o izvajanju projekta,
7. pisna izjava o tem, da strokovni delavec na projektu ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
8. pisne izjave o tem, da laični delavci na projektu niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
9. pisna izjava o tem, da proti strokovnemu delavcu na projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
10. pisne izjave o tem, da proti laičnim delavcem na projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
11. fotokopija delovne knjižice ali izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009 za strokovnega delavca na projektu s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja,
12. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti za strokovnega delavca na projektu,
13. dokazila o izkušnjah izvajalca projekta,
14. dokazila o sofinanciranju programa iz drugih virov.
V roku 8 dni od odpiranja prijav bodo prijavitelji, katerih prijave niso bile popolne, pisno pozvani k dopolnitvi prijav. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v postavljenem roku, bodo zavržene.
IX. Ministrstvo bo pridobilo po uradni dolžnosti naslednje dokumente oziroma potrdila:
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; izpisek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, odločba upravne enote o registraciji;
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA;
– računovodske izkaze za leto 2016 (izkaz uspeha in bilanca stanja);
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovnega delavca;
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– podatek o tem da strokovni delavec in laični delavci niso zaposleni na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev v letu 2018 in v letu 2019, ki je financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve.
X. Rok, do katerega morajo biti oddane prijave
1. Prijave z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava!«
»Javni razpis – Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – Krizna namestitev«
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelja in njegov naslov!
2. Rok za oddajo prijav je dne 11. 12. 2017.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
3. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na vsaki pošiljki označen prijavitelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa
1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 15 dni od izbire izvajalca.
2. Zoper sklep o izbiri bo prijavitelj lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v roku 8 dni od prejema sklepa.
XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi: http://www.mddsz.gov.si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Vprašanja v zvezi s pripravo prijave lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti do 4. 12. 2017 na naslov gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev«.
XIII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz X. poglavja tega razpisa, bo dne 13. 12. 2017 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči zakoniti zastopniki prijavitelja oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo zakonitega zastopnika. V primeru, če bo prispelo več kot 10 prijav, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, rubrika »novice«, dne 12. 12. 2017.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti