Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3137. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 892/15, 15/22 in 15/25 vse k. o. 2325-Miren, stran 9099.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. dopisni seji, ki je trajala od torka, 14. 11. 2017 do petka, 17. 11. 2017 do 12. ure, sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 892/15, 15/22 in 15/25 vse k. o. 2325-Miren 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine:
– parcela št. 892/15 k. o. 2325-Miren, ki v naravi predstavlja javno pot JP 759502 Obrtna cona Primorje II in del javne poti JP 759501 Obrtna cona Primorje I,
– parcela št. 15/22 k. o. 2325-Miren, ki v naravi predstavlja del javne poti JP 759501 Obrtna cona Primorje I,
– parcela št. 15/25 k. o. 2325-Miren, ki v naravi predstavlja del javne poti JP 759501 Obrtna cona Primorje I.
2. člen 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje navedeni status.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-56/2017-2
Miren, dne 17. novembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.