Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1513. Uredba o odpadkih
1514. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
1515. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
1516. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
1517. Uredba o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

Sklepi

1518. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2015

MINISTRSTVA

1519. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
1520. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav
1521. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

1522. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

1523. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1524. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2015
1525. Poročilo o gibanju plač za marec 2015
1526. Obvestilo o uveljavitvi monografije Humani antitrombin III, koncentrirani (0878) v Evropski farmakopeji
1595. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka

OBČINE

Bovec

1527. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec
1528. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec
1529. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
1530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Lokalna turistična organizacija Bovec«
1531. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bovec za programsko obdobje 2015–2020
1532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1533. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Cankova

1534. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2014
1535. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2015
1536. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
1537. Letni program športa Občine Cankova za leto 2015

Cerknica

1538. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 (osrednji del) v naselju Begunje pri Cerknici

Dobrova-Polhov Gradec

1539. Obvezna razlaga določila priloge št. 2 Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja OPN, za enoto urejanja prostora ŠE-07 SSe, v naselju Šentjošt nad Horjulom

Hrpelje-Kozina

1540. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014

Ivančna Gorica

1541. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Kamnik

1542. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik

Koper

1543. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014
1544. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Kozje

1545. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kozje

Križevci

1546. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2014
1547. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Log-Dragomer

1548. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014
1549. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer

Mirna Peč

1593. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2015–2020

Mokronog-Trebelno

1550. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

1594. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014

Murska Sobota

1551. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata svetnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na naslednjo kandidatko

Pivka

1552. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2014
1553. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
1554. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Postojna

1555. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
1556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 prve spremembe

Rečica ob Savinji

1557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015

Semič

1558. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič za programsko obdobje 2015–2020
1559. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1560. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1561. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič

Sevnica

1562. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
1563. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica
1564. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020
1565. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
1566. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1567. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
1568. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica

Sežana

1569. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2014
1570. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana
1571. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1572. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana
1573. Sklep o izbrisu grajenega javnega dobra
1574. Sklep o izbrisu grajenega javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

1575. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
1576. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1577. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in drugih storitev

Šempeter-Vrtojba

1578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

Šmarje pri Jelšah

1579. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1580. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1581. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Tolmin

1582. Obvezna razlaga pojma »neposredna bližina obstoječe kmetije«, uporabljenega v 13., 14. in 15. opombi Priloge 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin
1583. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2015
1584. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin
1585. Sklep o določitvi subvencije najemnine
1586. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1587. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1588. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1589. Sklep o višini vodarine

Velike Lašče

1590. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1591. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za Občino Velike Lašče

Žalec

1592. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

1596. Popravek Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
1597. Popravek Sklepa o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.
1598. Tehnični popravek Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti