Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1513. Uredba o odpadkih
1514. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
1515. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
1516. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
1517. Uredba o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

Sklepi

1518. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2015

MINISTRSTVA

1519. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
1520. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav
1521. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

1522. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

1523. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1524. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2015
1525. Poročilo o gibanju plač za marec 2015
1526. Obvestilo o uveljavitvi monografije Humani antitrombin III, koncentrirani (0878) v Evropski farmakopeji
1595. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka

OBČINE

Bovec

1527. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Bovec
1528. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec
1529. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
1530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Lokalna turistična organizacija Bovec«
1531. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bovec za programsko obdobje 2015–2020
1532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1533. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Cankova

1534. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2014
1535. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2015
1536. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
1537. Letni program športa Občine Cankova za leto 2015

Cerknica

1538. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 (osrednji del) v naselju Begunje pri Cerknici

Dobrova-Polhov Gradec

1539. Obvezna razlaga določila priloge št. 2 Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja OPN, za enoto urejanja prostora ŠE-07 SSe, v naselju Šentjošt nad Horjulom

Hrpelje-Kozina

1540. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014

Ivančna Gorica

1541. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Kamnik

1542. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik

Koper

1543. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2014
1544. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Kozje

1545. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kozje

Križevci

1546. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2014
1547. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Log-Dragomer

1548. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014
1549. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer

Mirna Peč

1593. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2015–2020

Mokronog-Trebelno

1550. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

1594. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014

Murska Sobota

1551. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata svetnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na naslednjo kandidatko

Pivka

1552. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2014
1553. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
1554. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Postojna

1555. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
1556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 prve spremembe

Rečica ob Savinji

1557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015

Semič

1558. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič za programsko obdobje 2015–2020
1559. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1560. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1561. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič

Sevnica

1562. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
1563. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica
1564. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020
1565. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
1566. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1567. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
1568. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica

Sežana

1569. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2014
1570. Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana
1571. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1572. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana
1573. Sklep o izbrisu grajenega javnega dobra
1574. Sklep o izbrisu grajenega javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

1575. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
1576. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1577. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in drugih storitev

Šempeter-Vrtojba

1578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

Šmarje pri Jelšah

1579. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1580. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1581. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Tolmin

1582. Obvezna razlaga pojma »neposredna bližina obstoječe kmetije«, uporabljenega v 13., 14. in 15. opombi Priloge 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin
1583. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2015
1584. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin
1585. Sklep o določitvi subvencije najemnine
1586. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1587. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1588. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1589. Sklep o višini vodarine

Velike Lašče

1590. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1591. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za Občino Velike Lašče

Žalec

1592. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

1596. Popravek Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
1597. Popravek Sklepa o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.
1598. Tehnični popravek Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici