Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 322-6/2015 Ob-2233/15, Stran 1015
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12, 25/14, 17/15), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2015
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene in plačane razne prireditve oziroma dogodke v Občini Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze društev v razpisnem obdobju.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Občini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že ali še bodo prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma proračuna krajevne skupnosti ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa prijavi samo z eno vlogo za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden v tem razpisnem obdobju.
4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in demontaže šotora, prevozni stroški šotora.
5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder, ozvočenje itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve.
6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stroškov (na podlagi dokazil o izvedbi in plačilu) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.
7. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je 10.000 EUR na proračunski postavki 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje.
4. Kopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.
5. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:
– podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku,
– finančna vrednost celotne prireditve oziroma dogodka s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma dogodka (prihodki).
6. Kopije finančnih dokazil o izvedbi in plačilu (računa za šotor, dokazilo o plačilu računa – bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).
7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa.
8. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 15. 9. 2015 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah na naslov, Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za šotor, 322-6/2015."
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni stani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti