Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1580. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 4216.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Podčetrtek, Občine Rogatec, Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/14) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 5. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah
Vsebina 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) za stanovanjske objekte na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
Namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN je občanom pomagati, da skladno z določili nacionalnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov.
Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
Upravičenci 
2. člen 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja stroška nakupa in vgradnje MKČN.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Šmarje pri Jelšah, s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki pristopijo k izgradnji MKČN po uveljavitvi tega pravilnika.
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tudi lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Šmarje pri Jelšah, s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki zgradijo eno MKČN za več stanovanjskih objektov skupaj. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN, je do sredstev upravičen vsak soinvestitor. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci so podrobneje opisani v Pogojih in omejitvah 9. člena tega pravilnika.
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tudi lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Šmarje pri Jelšah, s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki zgradijo eno MKČN za več stanovanjskih objektov skupaj. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN, je do sredstev upravičen vsak soinvestitor. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci so podrobneje opisani v Pogojih in omejitvah 9. člena tega pravilnika.
Sofinancira se izgradnja MKČN, za objekte izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS.
Sofinancerska sredstva se lahko izjemoma odobrijo lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis 
3. člen 
Sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN na območju Občine Šmarje pri Jelšah se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet v Odloku o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
4. člen 
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način (na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah in v lokalnem časopisu). V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. območje in seznam objektov, ki so upravičeni do sofinanciranja,
5. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z merili,
6. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
7. določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva porabljena,
8. rok in naslov za vložitev vlog,
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
Vloga 
5. člen 
Za dodelitev sredstev vlagatelj po objavi razpisa v predpisanem roku zaprosi s podpisano vlogo z zahtevanimi prilogami, ki jo naslovi na Občino Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah in kuverto opremi po navodilih iz objavljenega razpisa.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Postopek 
6. člen 
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje enega leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled popolnosti vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi poročilo s predlogom prejemnikov sofinancerskih sredstev.
Na podlagi seznama prejemnikov sofinancerskih sredstev občinska uprava posameznemu vlagatelju izda sklep o dodelitvi sredstev. Sofinancerska sredstva se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev.
Upravičenci, ki bodo podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev ne bodo sklenili pogodb o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem proračunskem letu prednost pred ostalimi prijavitelji.
Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna. Za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave se podpiše pogodba o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil vso dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine;
– bo omogočil komisiji vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev;
– se strinja da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.
Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelj vloži po izvedbi investicije in predložitvi zahtevane dokumentacije.
Komisija preverja tudi namenskost porabe sofinancerskih sredstev.
Višina sofinanciranja 
7. člen 
Višina pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN oziroma največ 1.200 EUR za en stanovanjski objekt.
Upravičeni stroški 
8. člen 
Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma veljavnosti tega pravilnika.
Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup in vgradnjo MKČN.
Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
Pogoji in omejitve 
9. člen 
Pogoji in omejitve:
– stanovanjska stavba, za katero se ureja odvajanje in čiščenje odpadnih voda z MKČN in je zgrajena po letu 1967 mora imeti izdano gradbeno dovoljenje ali pridobljeno uporabno dovoljenje, stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1968 pa mora imeti potrdilo pristojne Upravne enote Šmarje pri Jelšah;
– vlagatelj mora razpolagati z dokazilom o pravici graditi na zemljišču, na katerem se načrtuje vgradnja MKČN;
– pri gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje, ki izhajajo iz določb ZGO-1, predvsem pa mora investitor imeti pridobljena vsa soglasja za posege v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, morebitno soglasje mejaša in soglasja, ki jih je potrebno pridobiti na varovanih območjih;
– vlagatelj mora imeti pridobljeno vodno soglasje pristojne Agencije RS za okolje za ureditev odvajanja prečiščene vode;
– vlagatelj mora imeti soglasje OKP Rogaška Slatina, d.o.o.;
– vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo le enkrat; kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za nakup in vgradnjo MKČN, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjene služnostne pogodbe za izvedbe kanalizacijskih priključkov do vseh objektov, ki se bodo priključevali na skupno čistilno napravo.
Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 – v nadaljevanju: Uredba);
– za MKČN mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami Uredbe. Ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN);
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop pooblaščenim službam in neovirano praznjenje;
– MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja.
Nakazilo odobrenih sredstev 
10. člen 
Upravičenci na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi sredstev, podpisane pogodbe o sofinanciranju ter izvedene investicije na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 15. novembra za pridobitev sredstev v tekočem letu.
Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen ocene obratovanja MKČN, ki jo vlagatelj dostavi v roku šest mesecev po vgradnji MKČN. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
11. člen 
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje MKČN, ki bodo vgrajene od uveljavitve pravilnika.
12. člen 
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,
– v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma meritev MKČN v roku 6 mesecev po vgradnji naprave.
Končna določba 
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0030/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti