Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 prve spremembe, stran 4176.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 6. seji dne 21. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 prve spremembe 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem Odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju Spremembe in dopolnitve OPPN) za enoto urejanja prostora Goričica ob Stari vasi PO 59/5.
2. člen 
(sestavni deli Sprememb in dopolnitev OPPN) 
Sestavni deli Sprememb in dopolnitev OPPN so:
I.
Besedilo odloka o spremembah 
in dopolnitvah OPPN
II. 
Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1.
Načrt namenske rabe prostora
1.1.
Izsek iz Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN Poček) 
M 1:5000
3.
Načrt območja OPPN z načrtom 
parcelacije
3.3.
Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč 
M 1:500
3.4.
Načrt zakoličbe 
M 1:500
4.
Načrt arhitekturnih, krajinskih 
in oblikovalskih rešitev prostorskih 
ureditev
4.3.
Prometna ureditev in načrt intervencijskih poti
M 1:500
4.4.
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav 
M 1:500
3. člen 
(priloge Sprememb in dopolnitev OPPN) 
Priloge Sprememb in dopolnitev OPPN so:
1. izvleček iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN Poček),
2. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
3. obrazložitev in utemeljitev Sprememb in dopolnitev OPPN,
4. povzetek za javnost.
II. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
4. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
Spremeni in dopolni se določilo 1. točke Cestno omrežje, Dostopne ceste, cesta A tako, da glasi:
Glavna dostopna cesta v območje nove zazidave je cesta A in se navezuje na cesto Pod Jelovico. Poteka na zahodnem delu zazidave proti jugu do križišča s cesto F in cesto E. Predvidena računska hitrost za določitev minimalnih elementov in prečnih sklonov vozišča je 50 km/h. Cesta A je širine 5,50 m z enostranskim pločnikom v širini 1,50 m. Vozišče se izvede kot utrjena asfaltna površina z obojestranskimi robniki.
Spremeni in dopolni se določilo 1. točke Cestno omrežje, Prečne ceste, prečna cesta D tako, da glasi:
Prečna cesta D (zbirna cesta) se naveže na dostopno cesto A s potekom proti vzhodu zazidave z navezavo na obstoječo poljsko pot. S širitvijo zazidave proti vzhodu bo cesta dobila funkcijo dostopne zbirne dostopne ceste. Nanjo se priključujejo izvozi objektov nove zazidave. Cesta D je širine 5,50 m z enostranskim pločnikom širine 1,50 m. Vozišče se izvede kot utrjena asfaltna površina z obojestranskimi robniki. Predvidena računska hitrost za določitev minimalnih elementov in prečnih sklonov vozišča je 50 km/h.
III. KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(vpogled v Spremembe in dopolnitve OPPN) 
Spremembe in dopolnitve OPPN s prilogami so stalno na vpogled na Občini Postojna in Upravni enoti Postojna.
6. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2014
Postojna, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Postojna
Igor Maretič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti