Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1516. Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, stran 4115.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta 2014/932/SZVP z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu (UL L št. 365 z dne 19. 12. 2014, str. 147; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/932/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo pristojni organi in sankcije za kršitve določb Uredbe Sveta (EU) št. 1352/2014 z dne 18. decembra 2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu (UL L št. 365 z dne 19. 12. 2014, str. 60; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1352/2014/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI 
2. člen 
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam, naštetim v prilogi k Sklepu 2014/932/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar je vstop ali tranzit potreben zaradi sodelovanja v sodnem postopku.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja, kadar Republika Slovenija v posameznem primeru ugotovi, da je vstop ali tranzit potreben zaradi uveljavljanja miru in stabilnosti v Jemnu, ter o tem v oseminštiridesetih urah uradno obvesti Odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov za sankcije. O odobritvi izjem po tem odstavku odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki o njej obvesti tudi policijo. To obvestilo mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja, kadar Odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov za sankcije v posameznem primeru odloči, da je tako potovanje utemeljeno iz humanitarnih razlogov, vključno z verskimi obveznostmi, ali če bi izjema prispevala k izpolnitvi cilja vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Jemnu.
(5) Kadar se na podlagi drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se táko dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
3. člen 
(1) Za izvajanje Uredbe 1352/2014/EU so v Republiki Sloveniji pristojni naslednji organi:
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 4., 5., 6. in 7. člena Uredbe 1352/2014/EU,
– Banka Slovenije za izvajanje prvega odstavka 8. člena Uredbe 1352/2014/EU,
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 9. člena Uredbe 1352/2014/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s 17. členom Uredbe 1352/2014/EU objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 1352/2014/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
4. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 1352/2014/EU:
– ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo ali so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali ki jih nadzirajo katere koli fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi iz Priloge I k Uredbi 1352/2014/EU (prvi odstavek 2. člena Uredbe 1352/2014/EU);
– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I k Uredbi 1352/2014/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 1352/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
– nemudoma ne predloži vseh podatkov, ki bi prispevali k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 1352/2014/EU, kot so podatki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 1352/2014/EU, pristojnemu organu iz Priloge II k Uredbi 1352/2014/EU in neposredno ali prek tega pristojnega organa Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 9. člena Uredbe 1352/2014/EU);
– ne sodeluje s pristojnim organom iz Priloge II k Uredbi 1352/2014/EU pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 9. člena Uredbe 1352/2014/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz 2. člena Uredbe 1352/2014/EU (10. člen Uredbe 1352/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ugodi zahtevku v zvezi s pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 1352/2014/EU, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:
– fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi iz Priloge I k Uredbi 1352/2014/EU (točka a prvega odstavka 12. člena Uredbe 1352/2014/EU);
– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz prve alineje prvega odstavka tega člena ali v njihovem imenu (točka b prvega odstavka 12. člena Uredbe 1352/2014/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR 
8. člen 
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 1352/2014/EU po pooblastilih za zadeve iz stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi, finančna uprava, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrške po tej uredbi ali pa so nastali s storitvijo prekrška iz te uredbe, se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 1352/2014/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-25/2015
Ljubljana, dne 21. maja 2015
EVA 2015-1811-0078
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti