Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, stran 4142.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 z dopolnitvami), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10), v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (PMGTOB-1, Uradni list RS, št. 48/09, 38/12, 2/13, 43/14, 53/14).
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 7. člena, tako da se doda objava na uradni občinski spletni strani in se ta odstavek po novem glasi:
»Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi oddanih popolnih vlog ob upoštevanju razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Bovec v obliki javnega razpisa, javnega natečaja ali javnega poziva na svoji uradni spletni strani in oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.«
Drugemu odstavku 7. člena sledi tretji odstavek, ki se glasi:
»Vsebinski objavi javnih razpisov, javnih natečajev in javnih pozivov mora slediti pojasnjevalni del, ki se nanaša na pravila dodeljevanja pomoči »de minimis« in je priloga I tega pravilnika.«
3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 9. člena tako, da se pred njegov zadnji stavek vrine naslednje besedilo:
»V okviru enega razpisnega roka dospelosti vlog na javni poziv se vse vloge obravnava enakovredno in se glede na razpolagajoča razpisana sredstva po ukrepih javnega poziva na vse upravičene vloge porazdeli sorazmerni delež sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je najvišji odstotek financiranja opredeljen z najvišjo višino sofinanciranja po posameznem ukrepu (do __%). Kolikor so z mesečnim odpiranjem porabljena vsa sredstva po posamičnem ukrepu, se javni poziv za ta ukrep zapre.«
Drugi odstavek 9. člena se s tem po novem glasi:
»Javni poziv k zbiranju vlog in razpisno dokumentacijo za ukrepe, ki predvidevajo javni poziv, pripravi občinska uprava, oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe ob pomoči najmanj enega zunanjega strokovnega sodelavca, ki ga s sklepom imenuje župan. Občinska uprava s pomočjo zunanjega strokovnega sodelavca določi obvezne obrazce ter obvezne priloge, vloge po roku dospelosti obravnava ter po pravilniku oblikuje predlog razdelitve sredstev. V okviru enega razpisnega roka dospelosti vlog na javni poziv se vse vloge obravnava enakovredno in se glede na razpolagajoča razpisana sredstva po ukrepih javnega poziva na vse upravičene vloge porazdeli sorazmerni delež sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je najvišji odstotek financiranja opredeljen z najvišjo višino sofinanciranja po posameznem ukrepu (do __%). Kolikor so z mesečnim odpiranjem porabljena vsa sredstva po posamičnem ukrepu, se javni poziv za ta ukrep zapre. Nepopolnih vlog po roku za zbiranje vlog na javni poziv ni možno dopolnjevati in se jih zavrže.«
»Javni poziv k zbiranju vlog in razpisno dokumentacijo za ukrepe, ki predvidevajo javni poziv, pripravi občinska uprava, oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe ob pomoči najmanj enega zunanjega strokovnega sodelavca, ki ga s sklepom imenuje župan. Občinska uprava s pomočjo zunanjega strokovnega sodelavca določi obvezne obrazce ter obvezne priloge, vloge po roku dospelosti obravnava ter po pravilniku oblikuje predlog razdelitve sredstev. V okviru enega razpisnega roka dospelosti vlog na javni poziv se vse vloge obravnava enakovredno in se glede na razpolagajoča razpisana sredstva po ukrepih javnega poziva na vse upravičene vloge porazdeli sorazmerni delež sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je najvišji odstotek financiranja opredeljen z najvišjo višino sofinanciranja po posameznem ukrepu (do __%). Kolikor so z mesečnim odpiranjem porabljena vsa sredstva po posamičnem ukrepu, se javni poziv za ta ukrep zapre. Nepopolnih vlog po roku za zbiranje vlog na javni poziv ni možno dopolnjevati in se jih zavrže.«
4. člen 
Popravi se besedilo ukrepa 2.14 Sofinanciranje izdelave promocijskih gradiv in internetnih strani tako, da se navedenim upravičenim stroškom sofinanciranja doda upravičene stroške spletnega marketinga in se 6. razdelek besedila tega ukrepa, ki se nanaša na upravičene stroške, po novem glasi:
»Upravičeni stroški: stroški izdelave promocijskega tiskanega gradiva (oblikovanje, tisk), stroški izdelave internetnih strani vlagatelja ter stroške spletnega marketinga, pri čemer mora vlagatelj vlogi priložiti en izvod promocijskega tiskanega gradiva oziroma natisnjeno spletno stran oziroma natisnjeno dokazilo o izvedbi spletnega marketinga.«
5. člen 
Popravi se besedilo ukrepa 3.3 Sofinanciranje programov turističnih društev tako, da se ponovno vpiše izpadlo besedilo kriterijev št. 3, 4 in 5, ko je bilo vpisano pred spremembo pravilnika v 2012 (Uradni list RS, št. 38/12), ki je spreminjal vsebino prvega in drugega kriterija, in sicer se doda:
»3. Število članov društva
– do trideset članov
do 5 točk
– do petdeset članov
do 10 točk
– nad petdeset članov
do 15 točk
4. Drugo – izobraževanje članov društva
do 5 točk
5. Teritorialni princip
do 10 točk
Pri tem merilu se upošteva razdrobljenost občine, pri čemer se za izhodišče vzame dokazljive tovrstne omejevalne faktorje v preteklem letu. Vsakega, ki je spoznan za upravičenega in merljivega, komisija oceni s točkami od 1 do 5.«
Tretji razdelek ukrepa 3.3, ki se nanaša na merila in kriterije, se po novem glasi:
»Merila in kriteriji
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo ta merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto
do 10 točk
2. Poročilo o delu preteklega leta:
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, urejanje in varstvo okolja, lepšanje okolja
do 20 točk
– organiziranje in usklajevanje prireditev
do 20 točk
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v kraju
do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma
do 15 točk
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij
do 10 točk
3. Število članov društva
– do trideset članov
do 5 točk
– do petdeset članov
do 10 točk
– nad petdeset članov
do 15 točk
4. Drugo – izobraževanje članov društva
do 5 točk
5. Teritorialni princip
do 10 točk.
Pri tem merilu se upošteva razdrobljenost občine, pri čemer se za izhodišče vzame dokazljive tovrstne omejevalne faktorje v preteklem letu. Vsakega, ki je spoznan za upravičenega in merljivega, komisija oceni s točkami od 1 do 5.«
6. člen 
Na koncu poglavja II, ki je vsebina 11. člena pravilnika, besedilu vseh ukrepov sledi pojasnilo upravičenosti do uveljavljanja stroškov DDV, ki velja za vse ukrepe, in se glasi:
»Pomoč po tem pravilniku za vse ukrepe se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.«
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-6
Bovec, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti