Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Št. 41001-90/2015-3 Ob-2257/15, Stran 1046
Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 (MUV št. 8/15), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), s Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013 in 13. 1. 2014) ter s Sklepom župana o izvedbi javnega poziva (št. 41001-90/2015-1 z dne 20. 5. 2015), objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov mednarodnih kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Maribor (JPMP-KUL-2015)
1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov, ki vključujejo mednarodno sodelovanje. Poziv je namenjen podpori kulturnim projektom v letu 2015 in večletnim projektom, ki so uspešno kandidirali za sredstva na evropskih ali njim enakovrednih mednarodnih razpisih za sofinanciranje projektov na področju kulture (v nadaljevanju: mednarodni razpis) in morajo zagotoviti lastna sredstva v določenem deležu. Poziv je namenjen tudi kakovostnim nepridobitnim mednarodnim kulturno-umetniškim projektom (organiziranje mednarodnih kulturnih dogodkov) in gostovanju lastne kulturne produkcije v tujini.
2. Cilji javnega poziva
Cilji javnega poziva so:
– vzpodbuditi mariborske kulturne ustvarjalce in organizacije k pridobivanju sredstev na mednarodnih razpisih,
– predstaviti mariborsko ustvarjalnost v mednarodnem okolju,
– vzpodbuditi mednarodno povezovanje mariborskih kulturno-umetniških ustvarjalcev.
3. Višina razpisanih sredstev in omejitve višine financiranja
Višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem pozivu izbranih projektov znaša 76.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na PP 360100 – Mednarodni programi in projekti.
Pri projektih, ki so pridobili sredstva sofinanciranja na mednarodnih razpisih, bo Mestna občina Maribor sofinancirala največ 70 % zahtevanih lastnih sredstev, kadar je prijavitelj nosilec projekta, z omejitvijo do največ 20.000 EUR in 50 % zahtevanih lastnih sredstev, kadar je prijavitelj partner projekta z omejitvijo do največ 15.000 EUR.
Mestna občina Maribor bo sofinancirala izbrane kulturne projekte ter mednarodne kulturne dogodke največ do višine, ki ne presega 70 % deleža javnih sredstev (občine in države) v skupni vrednosti projekta – vendar največ do 20.000 EUR.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
A) Kot prijavitelj projektov na tem pozivu lahko sodelujejo organizacije ali osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so nevladne in druge zasebne kulturne organizacije s sedežem v Mestni občini Maribor, ki imajo registrirano eno izmed kulturno-umetniških dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine ali posredovanje kulturnih dobrin,
– so samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor,
– da prijavitelj oziroma njegova odgovorna oseba nima omejitev poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 81/13),
– da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do Mestne občine Maribor v zadnjih petih letih izpolnil skladno s pogodbenimi določili,
– da prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o svoji prijavi na poziv ter formalnih podatkov o prijavljenem kulturnem projektu za potrebe objave rezultatov poziva na spletni strani Mestne občine Maribor skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev iz točke 4 A.
Prijavitelji morajo prijavi obvezno priložiti dokazila (ki niso starejša od enega leta) ter izjave o izpolnjevanju zgornjih statusnih in drugih pogojev.
B) Na javni poziv lahko prijavitelji prijavijo projekte, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so javni kulturni dogodki,
– se pričnejo, nadaljujejo ali se zaključijo v letu 2015,
– vključujejo mednarodne povezave domačih in tujih kulturnih organizacij in/ali ustvarjalcev,
– izpolnjujejo pričakovano stopnjo kakovosti in strokovnosti ter izkazujejo pomembnost mednarodnih dimenzij projekta,
– so ustrezno finančno ovrednoteni,
– da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj (v nastalem primeru se upošteva vloga prijavitelja, ki je vlogo oddal prvi glede na datum in čas oddaje),
– da zaprošeni znesek ne presega 70 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
– da je prijavljeni projekt v okviru dopustne kvote prijav (največ dve prijavi na prijavitelja).
Prijavitelji priložijo za projekte, ki so uspešno kandidirali na mednarodnih razpisih, razen zgoraj navedenih dokazil tudi kopijo evropskega razpisa oziroma veljaven internetni naslov njegove objave, kopijo prijave projekta na mednarodni razpis in kopijo pogodbe o sofinanciranju oziroma njej enakovreden dokument.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki se lahko sofinancirajo s sredstvi tega poziva, so stroški, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so stroški dela ter materialni (splošni in programski) stroški prijavitelja, ki so neposredno povezani s prijavljenim projektom in nujno potrebni za pripravo in izvedbo projekta ter niso predmet sofinanciranja iz drugih razpisov Mestne občine Maribor ali države,
– stroški mednarodnih projektov prijavitelja (gostovanja, prireditve in mednarodni kulturni dogodki), ki niso predmet sofinanciranja iz drugih razpisov Mestne občine Maribor ali države,
– so lahko tudi nepredvideni nujni stroški prijavitelja, povezani izključno z izvajanjem prijavljenega projekta, ki so lahko upravičen strošek do 5 % vrednosti načrtovanih skupnih upravičenih stroškov projekta,
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– so/bodo dejansko nastali v letu 2015 (velja tudi za večletne projekte),
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil.
Upravičeni stroški v primeru sofinanciranja lastnega deleža prijavitelja na mednarodnem razpisu so stroški, ki se priznavajo v mednarodnem razpisu, ki je predmet prijave. V primeru nastopanja in uveljavljanja sofinanciranja stroškov, nujnih za izvedbo projekta, ki niso priznani v mednarodnem razpisu, veljajo načela iz predhodnega odstavka.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izključno izvajalec.
Prijavitelj je dolžan v vlogi navesti vse predvidene vire financiranja.
Morebitna prekoračitev celotne izvedbene vrednosti projekta glede na prijavljeno vrednost projekta ne bremeni proračuna Mestne občine Maribor.
6. Uporaba kriterijev za oceno ustreznosti prijavljenih projektov
Kriteriji za oceno ustreznosti prijavljenega projekta glede izpolnjevanja pogojev točke 4 B:
a) reference prijavitelja in mednarodnih partnerjev, ki so vključeni v izvedbo projekta (do 10 točk),
b) kakovost in strokovna utemeljenost prijavljenega projekta (do 40 točk),
c) pomembnost mednarodnih dimenzij projekta (do 15 točk),
d) pomembnost uspešne kandidature na mednarodnem razpisu za kulturno področje projekta, Mestno občino Maribor in državo (do 20 točk),
e) ustrezno finančno ovrednotenje prijavljenega projekta (do 15 točk).
Kriterij d) se upošteva le pri projektih prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva Mestne občine Maribor za sofinanciranje lastnega deleža potrebnih sredstev za izvedbo mednarodnega projekta, ki je pridobil sredstva s kandidaturo na mednarodnem razpisu.
Projekt bo ocenjen kot ustrezen, če bo v seštevku kriterijev iz točke 6 dosegel najmanj 60 točk, od tega pri kriteriju b) najmanj 30 točk, pri ostalih kriterijih pa ne manj kot 50 % vrednosti kriterija.
7. Sofinanciranje prijavljenih projektov
Pogoje za sofinanciranje bodo izpolnili tisti projekti prijaviteljev,
– ki bodo izpolnili pogoje iz točke 5,
– ki bodo ocenjeni kot ustrezni po kriterijih iz točke 6.
Prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bodo sofinancirani po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev.
Med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina odobrenih sredstev sofinanciranja je lahko nižja od v prijavi navedenih pričakovanih sredstev prijavitelja.
Prijavitelj se lahko na javni poziv JPMP–KUL–2015 prijavi z največ 2 vlogama, obravnava se prvi prispeli vlogi (glede na datum in uro oddaje), ostale bodo zavržene.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– obrazec z izjavami prijavitelja (obrazec št. 2),
– oprema ovojnice (obrazec št. 3).
Prijavitelj projekta izvede prijavo na poziv v elektronski obliki ter s pisno vlogo. Vlogi mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec z ustreznimi dokazili o mednarodni dimenziji projekta (obrazec št. 1),
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (prijavitelji iz druge alineje točke 4 A) morajo predložiti dokazilo Ministrstva za kulturo o pravnem statusu,
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev poziva (obrazec št. 2).
V prijavnem obrazcu (obrazec št. 1) navedene obvezne priloge morajo biti priložene in posredovane v elektronski obliki.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo poziva in razpisna dokumentacija.
9. Postopek odločanja o vlogah
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
Vloge neupravičenih prijaviteljev, vloge za sofinanciranje projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 4 (razen četrte in pete alineje v 4B), dopolnitve vlog, prispele po datumu, določenemu za dopolnitev, ter vloge, ki niso prispele v elektronski in v pisni obliki, župan zavrže s sklepom. Vloge, oddane po zaključku poziva, ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje – v primeru dopolnitev se kot datum in čas oddaje vloge upošteva datum in čas oddaje zadnje dopolnitve vloge. Če vloga ni popolna, se prijavitelja k dopolnitvi pozove. Poziv k dopolnitvi bo prijavitelju posredovan po elektronski pošti na njegov elektronski naslov v prijavnem obrazcu. Vloge prijaviteljev, ki bodo pozvani k dopolnitvam, se po pravočasni in ustrezni dopolnitvi uvrstijo na seznam prejetih vlog po vrstnem redu glede na čas prispetja dopolnitve. Vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene, ali bodo dopolnjene neustrezno, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija (določena s sklepom župana št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013, 13. 1. 2014 in 18. 4. 2014), bo popolne vloge upravičenih prijaviteljev obravnavala in ocenila njihovo ustreznost razpisnim pogojem. Vloge bo ocenjevala po vrstnem redu njihovega prispetja. Projekti, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje in kriterije, bodo predlagani v sofinanciranje po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija lahko po potrebi pridobi dodatne informacije o prijavljenem projektu.
Odločitev o obsegu odobrenega sofinanciranja predlaga županu strokovna komisija, ki lahko v prijavi pričakovana sredstva sofinanciranja zniža, če oceni, da finančna konstrukcija ali ovrednotenje upravičenih stroškov projekta v prijavi ni ustrezno.
Prijavitelj bo najkasneje v roku 5 dni po zaključku obravnave strokovne komisije po elektronski pošti obveščen o predlogu strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Prijavitelju bo določen 5 dnevni rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi (po elektronski pošti). Strokovna komisija bo obravnavala pravočasno prispele izjasnitve.
Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil o sofinanciranju posameznega projekta. Na osnovi odločbe bo Mestna občina Maribor s prijavitelji izbranih projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta.
V primeru, da se z odločbo projektu dodelijo manjša sredstva od zaprošenih v prijavi in bo posledično to vplivalo na spremembo izvedbe projekta, mora prijavitelj pred podpisom pogodbe predlagati Mestni občini Maribor z dodeljenimi sredstvi usklajen projekt ter novo finančno konstrukcijo projekta.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev tega poziva (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor spremeni odločitev ter s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden ali je bil izveden v drugačnem obsegu) Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva delno ali celotno povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
10. Oddaja in dostava predlogov
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu: https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.
Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati, ustrezno potrditi oziroma žigosati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu poziva oziroma na obrazcih.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno in v predpisanem roku v zaprti ovojnici (kamor obvezno nalepijo obrazec 3 s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija) poslati s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem.
Prijavitelj lahko dopolnjuje vlogo (prvi in drugi odstavek točke 9), pri čemer mora dopolnitev izvesti tako v elektronski kot pisni obliki; za pisno dopolnitev vloge veljajo enaka pravila kot za pošiljanje vlog, in sicer jo prijavitelj pošlje kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge JPMP-KUL-2015« – z obvezno navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Za dopolnitev že zaključene in elektronsko oddane vloge mora prijavitelj predhodno obvestiti kontaktno osebo Urada za kulturo in mladino iz točke 14. Elektronska in pisna dopolnitev se v obravnavi upošteva, če prispe dan pred sejo strokovne komisije.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj projekta strinja z vsemi pogoji poziva.
11. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav začne teči z objavo poziva v Uradnem listu RS ter sočasno objavo na spletnem naslovu Mestne občine Maribor.
12. Odpiranje in obravnava prijav: odpiranje vlog bo po vrstnem redu prispetja vlog izvajal javni uslužbenec, ki ga izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Vrstni red prispetja vlog se določi na podlagi datuma in časa poštnega žiga oziroma prejema vlog v sprejemni pisarni, pri čemer se upošteva zadnja dopolnitev in ne po vrstnem redu elektronskih prijav.
Strokovna komisija bo obravnavala vse popolne vloge upravičenih prijaviteljev, ki bodo prispele po pošti ali bodo osebno vložene v sprejemni pisarni najkasneje do dneva pred sejo strokovne komisije, pri čemer so predvideni datumi sej:
1. seja dne 18. 6. 2015,
2. seja dne 9. 7. 2015,
3. seja dne 30. 7. 2015,
4. seja dne 27. 8. 2015,
5. seja dne 18. 9. 2015.
Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 15. 9. 2015 ob 15.uri.
13. Odločitev in obvestilo o izboru: prijavitelji bodo odločbo iz 9. točke prejeli v roku 8 dni od odločitve župana. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.
14. Informacije v zvezi s pozivom
Splošne informacije v zvezi s pozivom dobite vsak delovni dan, v času uradnih ur, na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, Nina Bulatović (tel. 02/22-01-416, e-pošta: nina.bulatovic@maribor.si).
Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo dobite v času poteka javnega poziva vsak delovni dan med 9. in 16. uro, na tel. 01/62-03-313, Simon Jarm ali po e-pošti: simon.jarm@positiva.si.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti