Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

Ob-2249/15, Stran 1023
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 ZIPRS 1011) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 8/14 in št. 10/11), objavlja Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM
za leto 2015 – manjših in večjih projektov
Datum objave: 29. 5. 2015.
Rok za prijavo: 3. 7. 2015.
1. Ime in sedež razpisovalca: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti – projekti v MOM z namenom dviga državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi, ter projekti usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja, na naslednjih prednostnih področjih:
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– politična participacija mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.),
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije in
– zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.
2.1 Namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2015 – manjših in večjih projektov. »Manjši projekti« so projekti, katerih celotna vrednost ne presega 1.000,00 EUR; »večji projekti« so projekti, katerih celotna vrednost presega 1.000,00 EUR.
Urad za kulturo in mladino MOM vabi organizacije, ki delujejo v mladinskem sektorju v MOM, da pripravijo predloge manjših in večjih projektov mladinskih aktivnosti, v skladu z vrstami prednostnih področij, ki so predmet tega javnega razpisa, in ki izpolnjujejo merila za dodelitev sredstev, ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega projekta za leto 2015. Na osnovi pripravljenih predlogov manjših in večjih projektov, v skladu z razpisnimi merili, bo Urad za kulturo in mladino MOM dodelil finančna sredstva za sofinanciranje mladinskih dejavnosti – manjših in večjih projektov.
Cilji javnega razpisa so:
– pri pripravi in izvedbi projektov v organizacijah, ki delujejo v mladinskem sektorju, bo v letu 2015 sodelovalo minimalno 70 % mladih, od tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;
– med udeleženci projekta bo minimalno 90 % mladih, od tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;
– projekti mladinskih aktivnosti bodo v letu 2015 uravnoteženo zastopani v vseh enajstih mestnih četrtih MOM.
3. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– prijavitelj je nevladna organizacija s področja mladine, ki ima sedež v MOM ali deluje v mladinskem sektorju v MOM. Če prijavitelj nima sedeža v MOM, mora oddati popolno vsebinsko in finančno poročilo o delu v preteklih treh letih, iz katerega izhaja, da deluje v mladinskem sektorju v MOM najmanj tri leta in izvaja 80 % mladinskih dejavnosti v mladinskem sektorju v MOM;
– prijavitelj mora biti nosilec programa iz 2. točke tega javnega razpisa in v zadostni meri izpolnjevati merila za sofinanciranje;
– prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do razpisovalca;
– prijavitelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
– prav tako mora prijavitelj soglašati z določili javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
4. Omejitev prijav
Na javni razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, ustanovljeni s strani MOM.
Prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOM.
Z eno prijavo se lahko na ta razpis prijavijo organizacije, ki se bodo prijavljale tudi na drugi razpis Mestne občine Maribor: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor – nevladni mladinski centri (JRSMD – NMC – 2015). Z največ dvema prijavama na katerokoli vsebinsko področje – manjši projekti in/ali večji projekti, se lahko na ta razpis prijavijo preostale organizacije, ki se ne bodo prijavile na razpis za nevladne mladinske centre.
V primeru preseganja omejitve števila prijav, bodo upoštevane najprej odprte prijave. Presežne prijave bodo zavržene.
5. Financiranje
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med prijavitelje, ki bodo dosegli vsaj minimalno število točk in izpolnjevali tudi ostala merila za dodelitev sredstev.
5.1 Predvidena višina sredstev
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju izbranih projektov za leto 2015 na področju mladinskih dejavnosti, znaša 25.000 EUR. Za manjše projekte je na razpolago 5.000 EUR. Za večje projekte je predvidenih 20.000 EUR. Od tega bo razdeljenih 90 % predvidenih sredstev; 10 % predvidenih sredstev pa se nameni za primere v upravnem sporu odpravljenih ali razveljavljenih odločb. Neporabljena predvidena sredstva bodo vrnjena v proračun MOM.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke proračuna MOM za leto 2015, številka 221208 – Sofinanciranje mladinskih dejavnosti.
5.2 Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo izbrani prijavitelji v celoti porabiti v letu 2015.
Zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje s strani MOM ne sme presegati 70 % predvidenih stroškov.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje do vključno 3. 7. 2015 (velja datum poštnega žiga).
Prijavitelji morajo prijavo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave se nahajajo na spletnem naslovu MOM https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.
Po končanem izpolnjevanju prijave morajo prijavitelji le-to natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. Natisnjeni prijavi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in natisnjeno prijavo, ki bo že predhodno oddana v elektronski obliki, s priporočeno pošto poslati na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2015 – manjših in večjih projektov« v levem zgornjem kotu ovojnice. Prijavo je potrebno oddati v zaprti ovojnici in na sprednji strani ovojnice nalepiti Oprema ovojnice s črtno kodo, ki ga ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija. Na opremi ovojnice je obvezno potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja.
Nepravilno označene in po roku oddane prijave bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Prijavitelji naj prijavi ne prilagajo nobenih drugih prilog (npr. različne brošure, medijske objave …) razen teh, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
7. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav na javni razpis bo izvedla razpisna komisija v ponedeljek, 13. 7. 2015 ob 10. uri, na Uradu za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40 / II. nadstropje. Odpiranje prijav bo javno.
Na odpiranju razpisna komisija pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja. Prijava, ki je bila vložena po izteku prijavnega roka ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže. Prijavitelja nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih dneh po prejemu tega povabila. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.
8. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje o rezultatih razpisa: na podlagi predlogov razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah po pooblastilu župana s sklepom odločil direktor mestne uprave MOM, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOM.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo pri dr. Martini Rauter na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure). Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani MOM: http://www.maribor.si.
10. Informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor pri dr. Martini Rauter osebno ali po telefonu (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure) ali e-pošti: martina.rauter@maribor.si, tel. 02/22-01-678.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti