Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1571. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 4206.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98, 102/00; Uradne objave PN, št. 7/2007, Uradni list RS, št. 59/07, 125/07) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 14. 5. 2015 sprejel
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98, 102/00; Uradne objave PN, št. 7/2007, Uradni list RS, št. 59/07, 125/07) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 14. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. člen 
(1) V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04, 39/06, Uradne objave PN, št. 7/2007, 33/2010) se v tretjem odstavku 14. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke, izvajalec ugotovi vzrok tega in takoj ustrezno ukrepa (dostavi dodaten zabojnik ali večji zabojnik, poveča število odvozov itd.).«
(2) Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Izvajalec je dolžan na podlagi odredbe pristojne občinske nadzorne službe izprazniti zabojnike tudi izven rednega odvoza odpadkov v skladu s programom izvajalca, če so zabojniki prenapolnjeni z ostanki komunalnih odpadkov.
(5) Izvajalec je dolžan na podlagi odredbe pristojne občinske nadzorne službe takoj izprazniti tipizirane zabojnike tudi izven rednega odvoza odpadkov v skladu s programom izvajalca, če so zabojniki prenapolnjeni tako, da so poleg ostanka odpadkov tudi ločene frakcije ali odpadki iz tretjega odstavka 17. člena tega odloka. Stroške odvoza v takšnem primeru nosi tisti, kateremu je izvajalec s prevzemnim zapisnikom dodelil zabojnike.«
2. člen 
(1) V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ekološke otoke in zabojnike na ekoloških otokih je dolžan izvajalec redno čistiti in vzdrževati.«
(2) Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kolikor pristojna občinska nadzorna služba ugotovi, da izvajalec ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, odredi izvajalcu čiščenje ekoloških otokov in zabojnikov na ekoloških otokih na njegove stroške.«
3. člen 
(1) V prvem odstavku 45. člena se za 6. točko pika nadomesti z vejico ter se dodajo nova 7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:
»7. ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 13. člena,
8. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 14. člena,
9. ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 14. člena.«
(2) V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico ter se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 20. člena.«
4. člen 
V 46. členu se 6. točka prvega odstavka spremeni tako da se glasi:
»6. krši določbe iz drugega in tretjega odstavka 17. člena,«
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2015-6
Sežana, dne 14. maja 2015
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti