Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1569. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2014, stran 4201.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 14. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sežana za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2014.
2. člen 
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 12.303.809,15 EUR.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2014 izkazuje naslednje stanje:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.456.604,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.993.041,41
70
DAVČNI PRIHODKI
8.565.706,64
700 Davki na dohodek in dobiček
6.973.955,00
703 Davki na premoženje
1.302.311,77
704 Domači davki na blago in storitve
289.439,87
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.427.334,77
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.025.344,88
711 Takse in pristojbine
3.856,61
712 Globe in druge denarne kazni
70.972,73
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
31.590,65
714 Drugi nedavčni prihodki
295.569,90
72
KAPITALSKI PRIHODKI
89.704,58
720 Prihodki od prodaje
15.350,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74.354,58
73
PREJETE DONACIJE
14.318,89
730 Prejete donacije iz domačih virov
13.164,64
731 Prejete donacije iz tujine
1.154,25
74
TRANSFERNI PRIHODKI
359.539,42
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
359.539,42
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.859.143,87
40
TEKOČI ODHODKI
4.192.260,54
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
975.246,55
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
149.396,90
402 Izdatki za blago in storitve
2.894.348,62
403 Plačila domačih obresti
172.268,47
409 Rezerve
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.261.544,23
410 Subvencije
101.677,09
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.560.320,56
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
239.208,20
413 Drugi tekoči domači transferi
2.360.338,38
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.978.035,41
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.978.035,41
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
427.303,69
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
230.632,40
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
196.671,29
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–402.539,57
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.043,63
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.043,63
750 Prejeta vračila danih posojil
1.043,63
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namensk. premož. v javn. skladih in drugih prav. os. javn. prava
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.043,63
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
800.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
800.000,00
500 Domače zadolževanje
800.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
444.665,28
55
ODPLAČILO DOLGA
444.665,28
550 Odplačila domačega dolga
444.665,28
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–46.161,22
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
355.334,72
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
402.539,57
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2014 znaša 60.174,27 EUR.
Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si.
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2014 izkazujejo naslednje stanje:
V EUR
PRENOS IZ LETA 2013
80.283,50
PRIHODKI LETA 2014
1.000,00
ODHODKI LETA 2014
12.975,01
STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2014
68.308,49
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2015.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.032-4/2015-7
Sežana, dne 14. maja 2015
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti